ΜΠρΣάμου 160/2021 Χρονικός Μερισμός της Επιμέλειας

 

 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ «ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ»

 

 

ΜΠρΣάμου 160/2021

 

 

Οριστική απόφαση – (Νέο) 1513 A.K. – Συνεπιμέλεια  -.

 

Οριστική ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων από κοινού σε αμφοτέρους τους γονείς. Εναλλασόμενη διαμονή αυτών στις οικίες των γονέων και επιμερισμός των διατροφικών εξόδων αυτών. Υπολογισμός μηνιαίων εξόδων τέκνων στα 750,00€ ευρώ και στα οποία ο πατέρας θα συμμετέχει κατά τα 400,00 ευρώ, ενώ η μητέρα κατά τα λοιπά (350,00€ ευρώ). Συνυπολογισμός των ημερών διαμονής των τέκνων με τον πατέρα και απομείωση της συμμετοχής του πατέρα στις διατροφικές ανάγκες των τέκνων.

 

 

(Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη).

 

 

 

Αριθμός Απόφασης 160/2021

 

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης α’ αγωγής ./28.05.2020)

(Αριθμός έκθεσης κατάθεσης β’ αγωγής ./30.09.2021)

 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

 

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Πρωτοδίκη Αριστείδη Λουλουδόπουλο, ο οποίος ορίστηκε με Πράξη της διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Σάμου, Προέδρου Πρωτοδικών και τη Γραμματέα Γιασιμώ Γλύκα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, την 03η.11.2021, προκειμένου να δικάσει υπόθεση, μεταξύ:

 

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ ΤΗΣ Α’ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ Β’ ΑΓΩΓΗΣ ., με ΑΦΜ ., κατοίκου πόλεως Σάμου, οδός ., ατομικά για τον εαυτό της, και ως ασκούσας προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, …, που παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά της πληρεξουσίου της δικηγόρου Αικατερίνης Κάππου (ΑΜΔΣΣ 53), η οποία κατέθεσε έγγραφες προτάσεις.

 

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Α’ ΑΓΩΓΗΣ – ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Β’ ΑΓΩΓΗΣ ., με ΑΦΜ ., κατοίκου πόλεως Σάμου, οδός ., που παραστάθηκε στο ακροατήριο μετά των πληρεξουσίων του δικηγόρων Δημητρίου Γκαβέρα (ΑΜΔΣΠ 1461) και Δημητρίου Δουλιώτη (ΑΜΔΣΑ 28220), οι οποίοι κατέθεσαν έγγραφες προτάσεις.

 

Η ενάγουσα της με ημερομηνία 22.05.2020 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./28.05.2020 αγωγής, ζητεί να γίνει δεκτή η ως άνω υπό στοιχείο α’ αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου, προσδιορίσθηκε να δικασθεί, κατά την αρχική δικάσιμο της 09ης. 12.2020, κατά την οποία ματαιώθηκε η συζήτηση αυτής, λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας  των  δικαστηρίων, δυνάμει  της  με  αριθμό  Δ1α/ΓΠΟικ 78.363/05.12.2020 ΚΥΑ, οπότε και με την από 17.02.2021 Πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Σάμου, ορίσθηκε ως χρόνος συζήτησης της υπόθεσης, η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμος, εγγραφείσας προς τούτο στο οικείο πινάκιο

 

Ο ενάγων της με ημερομηνία 29.09.2021 και αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./30.09.2021 αγωγής, ζητεί να γίνει δεκτή η ως άνω υπό στοιχείο β’ αγωγή του, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του παρόντος δικαστηρίου, και προσδιορίσθηκε να δικασθεί, κατά την αναφερομένη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, εγγραφείσας προς τούτο στο οικείο πινάκιο

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υπόθεσης, οι διάδικοι παραστάθηκαν, ως ανωτέρω ανεφέρθη, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των οποίων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους

 

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

 

Νόμιμα φέρονται προς συζήτηση, ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου, η από 22.05.2020 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./28.05.2020 υπό στοιχείο α’ αγωγή και η από 29.09.2021 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./30.09.2021 υπό στοιχείο β’ αγωγή, που αφορούν στην επιμέλεια, τη χρήση της οικογενειακής στέγης των διαδίκων και τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, καθώς είναι προδήλως συναφείς, υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας, και ακολούθως, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων αυτής (άρθρα 31 και 246 του ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 του ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους, με τις διατάξεις των άρθρων 7, 5, 6, 8 και 10 του ν.4800/2021 (ΦΕΚ Α’ 81), τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 30 του αυτού νόμου, ισχύουν από την 16η.09.2021, και εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση: Άρθρο 1510: «Γονική μέριμνα: Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (Γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του». 1511 ΑΚ: «Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου: 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεων του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωση του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει  διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του  φύλου,  του  σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας». 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». 1513: «Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 1514: «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκηση της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράταση του. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ’ ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή την λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη  διακοπείσας  διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για την λήψη της απόφασης του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψιν τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για την άσκηση της γονικής μέριμνας». 1518: «Επιμέλεια του προσώπου: Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικούς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψιν τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι’ αυτόν τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει». Από τις ως άνω διατάξεις, μετά την τροποποίηση τους, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4800/2021, προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να μεταβάλει το ισχύον μέχρι τώρα δίκαιο στο κεφάλαιο της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο παιδοκεντρικός πυρήνας του. Επομένως, πάντα παραμένει στο επίκεντρο η προστασία του συμφέροντος του ανηλίκου (άρθρο 1511 του ΑΚ). Όμως, μετά την ως άνω μεταβολή, ενώ προγενέστερα προκρινόταν η αποκλειστική επιμέλεια, προκρίνεται πλέον η συνεπιμέλεια των γονέων επί των ανηλίκων τέκνων τους, μόνο δε όταν προκύπτει ότι αυτή θα αποβεί εις βάρος του συμφέροντος των ανηλίκων τέκνων, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στον ένα γονέα, με απόφαση που θα αιτιολογεί την ως άνω παρέκκλιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την ανάθεση στον ένα γονέα ο τίτλος του άρθρου 1514 του ΑΚ (βλ.ΜΠρΠατρ 895/2021 ΝΟΜΟΣ).

 

Στην προκείμενη περίπτωση, με την κρινόμενη υπό στοιχείο α’ αγωγή της, η ενάγουσα εκθέτει ότι ασκεί προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων της, ., που απέκτησε από το νόμιμο γάμο της με τον εναγόμενο, δυνάμει της με αριθμό 10/2020 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του παρόντος δικαστηρίου. Ότι η έγγαμη συμβίωση της με τον εναγόμενο έχει διασπαστεί από υπαιτιότητα του τελευταίου, όπως ειδικώτερα αναφέρεται στην αγωγή της, και ότι τα ανήλικα τέκνα τους στερούνται εισοδημάτων και περιουσίας. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, η ενάγουσα ζητεί: α) να διαταχθεί για λόγους επιείκειας η οριστική παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης της ευρισκομένης στην πόλη της Σάμου, επί της οδού ., οικογενειακής στέγης τους, στην οποία διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της, καθώς και της εντός αυτής οικοσκευής, β) να της ανατεθεί οριστικά η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας των ως άνω ανηλίκων τέκνων τους, διότι τούτο επιβάλλεται από το αληθινό τους συμφέρον, και γ) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της προκαταβάλλει, υπό την ιδιότητα της ως ασκούσας την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους και για λογαριασμό τους, το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως, για τον υιό τους Δημήτριο, και το ποσό των 320,00 ευρώ μηνιαίως, για τον υιό τους ., προκαταβολικά εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Τέλος, ζητεί να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην καταβολή της δικαστικής της δαπάνης. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά εισάγεται ενώπιον του παρόντος αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου (άρθρα 17 περ.2, 22 και 39Α του ΚΠολΔ), προκειμένου να συζητηθεί κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρο 592 παρ.3α’, β’ και γ’, 593 έως 602 του ΚΠολΔ), είναι αρκούντως ορισμένη, καθώς περιέχει το σύνολο των απαιτουμένων εκ του νόμου στοιχείων, απορριπτόμενου ως αβάσιμου του σχετικού περί του αντιθέτου ισχυρισμού του εναγομένου, και νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 1389, 1390, 1391, 1393, 1394, 1395, 1485, 1486, 1489 παρ.2, 1493, 1496, 1510, 1511, 1513, 1514, 1516 παρ.2, 1518 του ΑΚ, 176 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι καταβλήθηκε για το καταψηφιστικό της αίτημα το αναλογούν τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. το με κωδικό  . ηλεκτρονικό παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων), ενώ ο εναγόμενος νομίμως λαμβάνει μέρος στη συζήτηση της παρούσας, όσον αφορά στην ανοιγείσα δίκη διατροφής, ενόψει του ότι καταβλήθηκαν από μέρους του προκαταβλητέα έξοδα, που ορίστηκαν για τη διεξαγωγή της παρούσας δίκης, κατ’ άρθρο 173 παρ.4 του ΚΠολΔ (βλ. την με ημερομηνία 03.11.2021 απόδειξη είσπραξης της πληρεξουσίου δικηγόρου της ενάγουσας).

 

Ο εναγόμενος, πλην της ως άνω ένστασης αοριστίας του αγωγικού δικογράφου, με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων του στο ακροατήριο, που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης του παρόντος δικαστηρίου, και αναλύεται εκτενέστερα στις υποβληθείσες έγγραφες προτάσεις του, προέβαλλε την ένσταση συνεισφοράς της ιδίας της ενάγουσας στη διατροφή των ανηλίκων, δεδομένου ότι η τελευταία έχει εισοδήματα, με τα οποία δύναται να συνεισφέρει στη διατροφή τούτων. Η εν λόγω ένσταση στηριζομένη στη διάταξη του άρθρου 1489 παρ.2 του ΑΚ, εκτιμάται από μέρους του παρόντος δικαστηρίου ως άρνηση του ύψους της αιτουμένης διατροφής, δοθέντος ότι με την κρινόμενη υπό στοιχείο α’ αγωγή δεν ζητείται το σύνολο του ποσού, στο οποίο αποτιμώνται οι διατροφικές ανάγκες των δικαιούχων ανηλίκων τέκνων, αλλά το μέρος αυτών, το οποίο κατά την ενάγουσα πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο, σε αναλογία προς τις οικονομικές δυνάμεις αυτού και της ενάγουσας (βλ.ΕφΔωδ 95/2006, ΕφΘεσ 2944/2004 ΝΟΜΟΣ). Επικουρικά δε, προέβαλλε την ένσταση διακινδύνευσης ιδίας διατροφής, ισχυριζόμενος ότι οποιοδήποτε ποσό διατροφής των τέκνων του ήθελε κριθεί ότι αναλογεί στη δική του υποχρέωση συνεισφοράς δεν δύναται να ξεπερνά το ποσό των 400,00 ευρώ το μήνα, καθώς θα δημιουργηθεί κίνδυνος προσωπικής και οικονομικής του εξαθλίωσης. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, και τούτο διότι, κατά τη διάταξη του άρθρου 1487 εδ.β’ του ΑΚ, σαφώς προκύπτει ότι ο γονέας, που οφείλει διατροφή στα ανήλικα τέκνα του, δεν δύναται να αντιτάξει εναντίον των τελευταίων ένσταση διακινδύνευσης της δικής του διατροφής, καθόσον έχει υποχρέωση να τα διαθρέψει, εφόσον τα εισοδήματα της περιουσίας τους και το προϊόν της εργασίας τους δεν αρκούν για τη διατροφή τους, έστω και αν κινδυνεύει η αυτοδιατροφή του (βλ.Κ.Παπαδόπουλο, Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου, έκδοση 2003, Τόμο Β’, σελ. 131 επ, ΜΠρΠατρ 203/2020 ΝΟΜΟΣ).

 

Με την κρινόμενη υπό στοιχείο β’ αγωγή του, ο ενάγων, κατόπιν νομότυπης παραίτησης του από τη με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 19/2020 αγωγή του, η οποία έλαβε χώρα κατά τους τύπους του άρθρου 297 του ΚΠολΔ (με δικόγραφο κοινοποιούμενο στην αντίδικο, και με προφορική δήλωση που καταχωρήθηκε στα πρακτικά και περιέχεται στις έγγραφες προτάσεις του), εκθέτει ότι από το νόμιμο γάμο που τέλεσαν με την εναγομένη, απέκτησαν δύο ανήλικα τέκνα, τον … και τον … Ότι η έγγαμη συμβίωση τους διασπάστηκε από υπαιτιότητα της εναγομένης, κατά τα αναλυτικά αναφερόμενα στην αγωγή. Ότι με την υπ. αριθμ. 10/2020 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, δικάσαντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, ανατέθηκε προσωρινά στην εναγομένη η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, υποχρεώθηκε να καταβάλλει συνολικά το ποσό των 450,00 ευρώ, ως προσωρινή μηνιαία διατροφή αυτών, της παραχωρήθηκε προσωρινά η αποκλειστική χρήση της οικογενειακής τους στέγης, και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με τα ως άνω ανήλικα τέκνα του. Με βάση τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, ζητεί να ανατεθεί οριστικά στον ίδιο η αποκλειστική άσκηση της επιμέλειας του προσώπου των ως άνω ανήλικων τέκνων τους, άλλως και όλως επικουρικώς, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, με την ανάθεση αυτής από κοινού και στους δύο γονείς, με χρονικό καταμερισμό αυτής, διότι τούτο επιβάλλεται από το αληθινό τους συμφέρον, καθώς επίσης, να ρυθμιστεί το δικαίωμα επικοινωνίας εκάστου γονέως, κατά τα χρονικά διαστήματα, που τα τέκνα θα διαμένουν με τον έτερο γονέα. Τέλος, ζητεί να καταδικαστεί η εναγομένη στην καταβολή της δικαστικής του δαπάνης. Με το ανωτέρω περιεχόμενο και αιτήματα, η ένδικη αγωγή παραδεκτά εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος αρμοδίου καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστηρίου (άρθρα 17 περ.2 και 22 του ΚΠολΔ), κατά την προκείμενη ειδική διαδικασία των διαφορών από την οικογένεια, το γάμο και την ελεύθερη συμβίωση (άρθρα 592 παρ.3β’, 593 έως 602 του ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518, 1520 του ΑΚ, 176 και 191 παρ.2 του ΚΠολΔ. Περαιτέρω, πραγματοποιήθηκε η προβλεπομένη στη διάταξη του άρθρου 611 του ΚΠολΔ, απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η οποία, όμως, δεν κατέστη εφικτό να ευοδωθεί. Πρέπει, συνεπώς, η ένδικη υπό στοιχείο β’ αγωγή, συνεκδικαζόμενη με την υπό στοιχείο α’ αγωγή (άρθρα 31 και 246 του ΚΠολΔ), να εξεταστεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων (ενός από κάθε πλευρά), που εξετάστηκαν νόμιμα στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα της παρούσας πρακτικά δημοσίας συνεδρίασης, του συνόλου των νομίμως επικαλουμένων και προσκομιζομένων από μέρους των διαδίκων αποδεικτικών μέσων, τα οποία χρησιμεύουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 336 παρ.3, 339 και 395 του ΚΠολΔ), για μερικά εκ των οποίων γίνεται ειδικώτερη μνεία κατωτέρω, δίχως, όμως, να παραλείπεται κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, των με αριθμούς 1./01.11.2021 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων απόδειξης του ενάγοντος της υπό στοιχείο β’ αγωγής, . οι  οποίες ελήφθησαν νόμιμα ενώπιον του συμβολαιογράφου Σάμου, ., κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης της εναγομένης, δυνάμει της με αριθμό  ./22.10 2021 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου, . των με αριθμούς ./03.11.2021 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων απόδειξης του ιδίου ως άνω ενάγοντος, …, οι οποίες ελήφθησαν νόμιμα ενώπιον της συμβολαιογράφου Έδεσσας, …, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης  κλήτευσης της εναγομένης, δυνάμει της με αριθμό …./29.10.2021 έκθεσης επίδοσης του ιδίου ως άνω δικαστικού επιμελητή, των με αριθμούς ./02.11.2021 ενόρκων βεβαιώσεων των μαρτύρων απόδειξης της ενάγουσας της υπό στοιχείο α’ αγωγής, …, οι οποίες ελήφθησαν νόμιμα ενώπιον του συμβολαιογράφου Σάμου, ., κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του εναγομένου, δυνάμει της με αριθμό ../25.10.2021  έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή  της Περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου, . της με αριθμό ./01.11.2021 ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρος απόδειξης της ενάγουσας της υπό στοιχείο α’ αγωγής, ., η οποία ελήφθη νόμιμα ενώπιον της συμβολαιογράφου Κω, ., κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του εναγομένου, δυνάμει της ιδίας ως άνω με αριθμό ./25.10.2021 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου, ., μη λαμβανομένης καθόλου υπόψιν, κατ’ άρθρο 424 του ΚΠολΔ, ούτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, της με αριθμό ./02.11.2021 ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρος απόδειξης της ιδίας ενάγουσας, ., η οποία ελήφθη ενώπιον της συμβολαιογράφου Έδεσσας, ., διότι ναι μεν στην από 25.10.2021 κλήτευση του αντιδίκου αναγραφόταν η διεύθυνση της οικοδομής, στην οποία έχει το γραφείο της η ως άνω συμβολαιογράφος, πλην, όμως, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 422 του ΚΠολΔ, δεν αναγραφόταν ορθά το όνομα της συμβολαιογράφου (βλ. ΑΠ 1709/2005 ΝΟΜΟΣ), της με αριθμό ./08.11.2021 ένορκης βεβαίωσης της μάρτυρος ανταπόδειξης της ιδίας ως άνω ενάγουσας της υπό στοιχείο α’ αγωγής και εναγομένης της υπό στοιχείο β’ αγωγής, ., η οποία ελήφθη νόμιμα ενώπιον της συμβολαιογράφου Έδεσσας, ., προς αντίκρουση των προταθέντων κατά τη συζήτηση και περιεχομένων στις προτάσεις του ενάγοντος της υπό στοιχείο β’ αγωγής ισχυρισμών αυτού, κατόπιν νόμιμης και εμπρόθεσμης κλήτευσης του, δυνάμει της με αριθμό ./03.11.2021  έκθεσης επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας της Περιφέρειας του Εφετείου Αιγαίου, με έδρα το Πρωτοδικείο Σάμου, ., και την επικοινωνία του δικαστηρίου με τα ανήλικα τέκνα, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας, λαμβανομένων υπόψιν αυτεπαγγέλτως (άρθρο 336 παρ.4 του ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα κάτωθι πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, την 14η. 11.2011, στο Δημαρχείο Έδεσσας, ο οποίος εν συνεχεία ιερολογήθηκε κατά τους τύπους της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, την 22η.09.2012, στον Ιερό Ναό Αγίων Πάντων Έδεσσας, εκ του οποίου απέκτησαν δύο ανήλικα σήμερα τέκνα, τον ., γεννηθέντα την 21η.05.2012, και τον ., γεννηθέντα την 10η.06.2013. Αρχικά εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, και εν συνεχεία, εκ του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015 και εντεύθεν, στην πόλη της Σάμου, σε μισθωμένη οικία ευρισκομένης επί της οδού .. Η έγγαμη συμβίωση τους, όμως, δεν εξελίχθηκε ομαλά, λόγω έντονων διαφωνιών τους, σχετικά με τη διαχείριση των τρεχόντων ζητημάτων της καθημερινότητας και των οικονομικών τους, καθώς επίσης του τρόπου διαπαιδαγώγησης των ανηλίκων τέκνων τους, με αποτέλεσμα ήδη από τα μέσα του έτους 2019 να ευρίσκονται σε διάσταση, καθώς κατέστη αδύνατη πλέον η συμβίωση τους κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν δε άσκησης από μέρους της ενάγουσας της υπό στοιχείο α’ αγωγής, της με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./21.10.2019 αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, εξεδόθη η με αριθμό ./03.02.2020 απόφαση του παρόντος δικαστηρίου, δυνάμει της οποίας διατάχθηκε η προσωρινή μετοίκηση του εναγομένου της υπό στοιχείο α’ αγωγής από τη μέχρι πρότινος οικογενειακή τους στέγη, ανατέθηκε προσωρινά η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους στην ενάγουσα, υποχρεώθηκε προσωρινά ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην ενάγουσα, για λογαριασμό των ανηλίκων τέκνων τους, το συνολικό ποσό των 450,00 ευρώ, ως μηνιαία διατροφή τους, και ρυθμίστηκε προσωρινά το δικαίωμα επικοινωνίας του με αυτά. Ήδη οι διάδικοι με τις υπό κρίση αγωγές τους, ζητούν την οριστική ρύθμιση ανωτέρω ζητημάτων ήτοι της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους, της παραχώρησης χρήσης της οικογενειακής στέγης, και της διατροφής αυτών. Η ενάγουσα της υπό στοιχείο α’ αγωγής, ηλικίας 35 ετών, είναι υγιής, και ιδιαίτερα δραστήρια επαγγελματικά, απασχολούμενη ως γυμνάστρια στον παιδικό σταθμό «Το Χαμόγελο», και στο αθλητικό σωματείο «Αναγέννηση», ενώ επιπρόσθετα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα personal training, καθώς επίσης μαθήματα προετοιμασίας σε υποψήφιους σπουδαστές στρατιωτικών σχολών και σχολών φυσικής αγωγής (ΤΕΦΑΑ). Στηρίζει δε, μέσω της εργασίας της, οικονομικά την οικογένεια της, για την οποία επιδεικνύει ιδιαίτερη προθυμία στην κάλυψη των υλικών και συναισθηματικών αναγκών των τέκνων της. Λόγω των επαγγελματικών αναγκών της, έχει εξαντλητικό ωράριο και για τον λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια του γάμου τους, ο εναγόμενος πατέρας των ανηλίκων τέκνων είχε αναλάβει μεγάλο μέρος της φροντίδας και επιμέλειας αυτών,  σχετικά με τη  μετάβαση  τους  σε  εξωσχολικές δραστηριότητες, μελέτη κλπ. Μετά τη διάσπαση της συζυγικής της σχέσης με τον εναγόμενο, και την κατάθεση της ως άνω αίτησης ασφαλιστικών μέτρων από μέρους της, εξεδόθη η από 24.10.2019 προσωρινή διαταγή, με την οποία διατάχθηκε προσωρινά η μετοίκηση του εναγομένου από τη μέχρι πρότινος κοινή συζυγική τους στέγη, οπότε και έκτοτε μετεγκαταστάθηκε ο τελευταίος σε κατοικία που του είχε παραχωρηθεί στα ΣΟΑ Σάμου, ένεκα της επαγγελματικής του ιδιότητας ως στρατιωτικού, ενώ η ίδια διαμένει μέχρι σήμερα στη μισθωμένη οικία, επί της οδού ., μετά των ανηλίκων τέκνων τους. Ο εναγόμενος, όμως, λόγω της επελθούσας διακοπής της έγγαμης συμβίωσης των διαδίκων, αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την ανωτέρω κατοικία στα ΣΟΑ, η οποία του παραχωρήθηκε προκειμένου να εγκατασταθεί μετά της οικογενείας του, μη δυνάμενος να διαμένει περαιτέρω σ’ αυτήν, μετά τη διάσταση της συζυγικής του σχέσης με την ενάγουσα, με αποτέλεσμα να προβεί στη μίσθωση έτερης κατοικίας, επί της οδού . στην πόλη της Σάμου, πλησίον της μέχρι πρότινος συζυγικής στέγης, στην οποία έχει διαμορφώσει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (παιδικά δωμάτια), προκειμένου τα ανήλικα τέκνα του να διαμένουν μαζί του, κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας του με αυτά. Ο τελευταίος, ηλικίας 40 ετών, είναι υγιής, και απασχολείται επαγγελματικά ως υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού, με σταθερό ωράριο εργασίας, μεταξύ των ωρών 07:00 π.μ. και 14:30 μ.μ., καθημερινά, έχοντας τη δυνατότητα προσαρμογής του εργασιακού του ωραρίου, σε περίπτωση που παραστεί έκτακτη ανάγκη, όσον αφορά στα ανήλικα τέκνα του (μετάβαση σε γιατρούς κλπ.). Με τους ανηλίκους υιούς του διατηρεί έντονο συναισθηματικό δέσιμο, γεγονός που αναγνωρίζει και η ενάγουσα. Περαιτέρω, προέκυψε η αγάπη και το ενδιαφέρον, η σοβαρή πρόθεση και η ψυχική διάθεση αμφοτέρων των γονέων να ασχοληθούν με την ανατροφή των παιδιών τους, και ότι και οι δύο γονείς είναι εξίσου κατάλληλοι για την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους. Ειδικώτερα, τα ανήλικα τέκνα, λόγω της νεαρής ηλικίας τους διατηρούν ισχυρό συναισθηματικό δεσμό με τη μητέρα τους, με την οποία άλλωστε συμβιώνουν μετά τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης και η οποία τα περιβάλλει με αγάπη και στοργή, ενδιαφέρεται και φροντίζει για την ανατροφή, την επίβλεψη και την ψυχοσωματική τους υγεία και ανάπτυξη, είναι δε σε θέση να εξασφαλίσει ήρεμο και ομαλό ατομικό και οικογενειακό περιβάλλον γι’ αυτά. Αλλά και με τον πατέρα τους, πριν τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, τα ανήλικα τέκνα είχαν δημιουργήσει ένα δυνατό ψυχικό δεσμό και είχαν αναπτυχθεί αμοιβαία μεταξύ τους αισθήματα στοργής και αγάπης, τα οποία ουδόλως έχουν ατονήσει, καθώς ο εναγόμενος της υπό στοιχείο α’ αγωγής, κατά το χρονικό διάστημα από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης, μέχρι την άσκηση των υπό κρίση αγωγών, έχει συστηματική επαφή και επικοινωνία με τα παιδιά του αφιερώνοντας συνειδητά ποιοτικό χρόνο σε αυτά και αποσκοπώντας στη οικοδόμηση και διατήρηση μίας στενής συναισθηματικής σχέσης μεταξύ τους. Επίσης, ο ίδιος κατά το χρόνο πριν από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης είχε ενεργό ρόλο και διαρκή συμμετοχή στην ανατροφή των τέκνων τους, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομο δραστήριο και συγκροτημένο, που δύναται να συμβάλλει έτι περαιτέρω στη συναισθηματική, ψυχοσωματική, και κοινωνική ανάπτυξη των ανηλίκων. Με βάση τις ως άνω παραδοχές, προέκυψε ότι οι διάδικοι τρέφουν δυνατά αισθήματα αγάπης και αφοσίωσης προς τα ανήλικα τέκνα τους, των οποίων ασκούν τη γονική μέριμνα, έχουν πλήρη συνείδηση του γονεϊκού τους ρόλου, και ασκούν προσηκόντως και ικανοποιητικά τα καθήκοντα, που τους επιβάλλονται και απορρέουν από την ιδιότητα τους αυτή, εκτελώντας το έργο τους πρόθυμα και αγόγγυστα, ανταποκρινόμενοι με στοργή και υπομονή στις υλικές και συναισθηματικές ανάγκες των ανηλίκων τέκνων τους, ενώ και οι ίδιοι ως κοινωνικοί και υπεύθυνοι άνθρωποι, με ευπρεπή συμπεριφορά και συγκροτημένο χαρακτήρα, λόγω της προσωπικότητάς και της παιδαγωγικής καταλληλότητάς τους ως γονέων, παρέχουν τα εχέγγυα για τη ανατροφή και διαπαιδαγώγησή τους. Ενόψει δε της καταλληλότητας και των δύο γονέων και της θέλησης τους να ασχοληθούν συστηματικά με τους ανηλίκους υιούς τους, λαμβανομένου υπόψιν του ότι οι κατοικίες των γονέων ευρίσκονται εντός της πόλης της Σάμου και σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, κρίνεται από μέρους του παρόντος δικαστηρίου, ότι το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων, προκειμένου να αναπτυχθούν ως υπεύθυνες, ανεξάρτητες και ψυχικά υγιείς προσωπικότητες, επιβάλλει την άσκηση της επιμέλειας τους από κοινού εκ των διαδίκων, με χρονική κατανομή αυτής, ανάμεσα στους δύο γονείς. Εξάλλου, για τα ανήλικα τέκνα, ιδιαίτερα σε αυτή την ευαίσθητη ηλικία, που διαπλάθεται ολόκληρος ο ψυχοσωματικός τους κόσμος, είναι αναγκαία μια απόλυτη αναλογία πατρικής και μητρικής συμπεριφοράς. Με γνώμονα, λοιπόν, το συμφέρον των τέκνων, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα τους κατ’ άρθρο 1511 παρ.2 του ΑΚ, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του με το ν. 4800/2021, το παρόν δικαστήριο κρίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να παρεκκλίνει από τη διάταξη του άρθρου 1513 του ΑΚ, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω στη μείζονα σκέψη της παρούσας, καθώς οι διαφωνίες τους δεν είναι ουσιώδεις και μπορούν να ξεπεραστούν, απορριπτόμενων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών της εναγομένης της υπό στοιχείο β’ αγωγής, και πρέπει, επομένως, η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων να ανατεθεί από κοινού και εξίσου στους διαδίκους.

 

Σημειωτέον, ότι από κοινού και εξίσου δεν σημαίνει ισόποση χρονική κατανομή της γονικής μέριμνας, αλλά σημαίνει ότι αποδίδεται ίση αξία στον καθένα από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα, ο ίδιος σεβασμός και αναγνώριση της συμβολής του στην άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων τους. Ειδικώτερα πρέπει να ρυθμιστεί η άσκηση αυτής, ώστε κατά τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη και μετά το πέρας των σχολικών και εξωσχολικών υποχρεώσεων των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, να διαμένουν με τον πατέρα τους, όπως και το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο κάθε μήνα, και δη, από το πρωί του Σαββάτου και ώρα 10.00 π.μ. μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε ο πατέρας αυτών θα επιμελείται τη μετάβαση τους στο σχολείο, ενώ τις υπόλοιπες ημέρες του μήνα θα διαμένουν με τη μητέρα τους. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς επίσης των θερινών διακοπών, ο χρόνος θα κατανέμεται ισόχρονα μεταξύ των γονέων, και ειδικώτερα: α) κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την πρώτη εβδομάδα των εορτών, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της 23ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 18:00 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της 31ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 18:00 μ.μ. της 06ης Ιανουαρίου, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος, β) κατά τις εορτές του Πάσχα, την πρώτη εβδομάδα των εορτών, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της Μεγάλης Δευτέρας έως και ώρα 18:00 μ.μ. της Κυριακής του Πάσχα, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα έως και ώρα 18:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος, ενώ γ) κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, από την 01η έως και την 15η Ιουλίου, και από την 01η έως και την 15η Αυγούστου, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ενώ το υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την 16η Ιουλίου έως και το τέλος του μηνός Ιουλίου, και από την 16η Αυγούστου έως και το τέλος του μηνός Αυγούστου, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος. Είναι δε αυτονόητο, ότι τις λοιπές ημέρες του θέρους θα ισχύει η ως άνω εβδομαδιαία ρύθμιση της επιμέλειας. Η παραπάνω άσκηση της επιμέλειας εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών τους και ενισχύει τους δεσμούς των ανηλίκων τέκνων με αμφότερους τους γονείς τους, περιορίζοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, τις αναπόφευκτα δυσμενείς επιπτώσεις που προκαλεί το διαζύγιο στην ψυχολογία και την εν γένει προσωπικότητα των τέκνων. Επιπρόσθετα, με την παραλλήλως προσδοκώμενη επίδειξη εκ μέρους των διαδίκων της αυξημένης υπευθυνότητας και ευαισθητοποίησης,  αναμένεται ότι  θα επικρατήσει το απαραίτητο κλίμα γαλήνης και ηρεμίας στις σχέσεις μεταξύ των διαδίκων, σταθερότητας και ασφάλειας, που είναι αναγκαίο για την ομαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη της προσωπικότητας των τέκνων, καθώς επιβάλλεται η μεταξύ τους συνεργασία, ώστε τα τέκνα τους να μην γίνονται αποδέκτες αντιφατικών και διαφορετικών μηνυμάτων από τους γονείς τους. Αμφότεροι δε οι διάδικοι, οφείλουν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στη δημιουργία και στη διατήρηση ομαλής σχέσης και ψυχικού δεσμού των τέκνων τους και με τους δύο γονείς, και εντός αυτού του πλαισίου, αυτονόητο είναι ότι ο πατέρας οφείλει να μην επηρεάζει αρνητικά τα τέκνα έναντι της μητέρας τους, αλλά και η μητέρα να μην υπονομεύει με κανένα τρόπο τη σχέση των ανηλίκων με τον πατέρα τους, ενόψει του ότι η άσκηση αρνητικής επίδρασης σε βάρος του έτερου γονέως και η δημιουργία προσκομμάτων στην επικοινωνία ή την άσκηση της επιμέλειας αποτελεί κακή άσκηση της επιμέλειας, και δύναται να οδηγήσει στην αφαίρεση της. Πρέπει, ωστόσο, να ρυθμιστεί και το δικαίωμα επικοινωνίας εκάστου γονέως, κατά το χρονικό διάστημα, που δεν διαμένουν τα τέκνα μαζί του, επιτρέποντας κάθε γονέα να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα του καθημερινά ελεύθερα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του γονέως, που θα διαμένουν τα ανήλικα τέκνα ή μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των ανηλίκων τέκνων. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων δεν έχουν εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή ή περιουσία, λόγω δε της ανηλικότητάς τους δεν είναι ασφαλώς σε θέση να εργασθούν για να διαθρέψουν τον εαυτό τους, και συνεπώς, δικαιούνται διατροφής από τους διαδίκους γονείς τους, που έχουν υποχρέωση να τα διατρέφουν από κοινού ο καθένας τους ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του (άρθρο 1486 παρ.2 του ΑΚ). Ο εναγόμενος της υπό στοιχείο α’ αγωγής είναι μόνιμος υπαξιωματικός του ελληνικού στρατού, εργασία από την οποία αποκομίζει μηνιαίως το ποσό των 1.350,00 ευρώ. Επιπλέον, έχει την αποκλειστική κυριότητα ενός διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού …, αρ. …, εμβαδού 44,90 τ.μ., από την εκμίσθωση του οποίου εκτιμάται ότι αποκομίζει μηνιαίως τουλάχιστον το ποσό των 250,00 ευρώ, λαμβανομένου υπόψιν ότι ευρίσκεται πλησίον του πανεπιστημίου «Μακεδονίας» και του Αριστοτελείου  Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης,  περιοχή  όπου  εκ  των πραγμάτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη η ζήτηση των προς ενοικίαση διαμερισμάτων, δίχως να κρίνεται πειστικός ο προβληθείς από μέρους του ισχυρισμός, περί εκμίσθωσης αυτού έναντι μηνιαίου μισθώματος, ύψους 100,00 ευρώ, δεδομένου ότι είναι σύνηθες στην κοινή συναλλακτική πρακτική να δηλώνεται στην εφορία χαμηλότερο του πράγματι καταβληθέντος μισθώματος, για λόγους φορολογίας, ούτε δε έτι περαιτέρω, ότι το ποσό που εισπράττει ως μηνιαίο μίσθωμα παραχωρείται από μέρους του στους γονείς του, ως αντάλλαγμα για την ανακαίνιση αυτού. Όσον αφορά δε στην επικαλούμενη από μέρους της ενάγουσας παράλληλη επαγγελματική του απασχόληση ως διαιτητή, δεν προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου (2021 – 2022), αλλά και της προηγούμενης (2019 -2020), απεκόμισε εισοδήματα από την εν λόγω δραστηριότητα, δεδομένου ότι δεν τυγχάνει αξιολογημένος διαιτητής στα εθνικά πρωταθλήματα της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, μη δυνάμενος, ως εκ τούτου, να αγωνιστεί. Επιπρόσθετα, έχει την κυριότητα ενός αγροτεμαχίου, έκτασης δέκα στρεμμάτων, στην Έδεσσα, το οποίο, όμως, δεν του αποφέρει κάποιο εισόδημα, διαθέτει ένα IX επιβατηγό όχημα εργοστασίου κατασκευής BMW, 1600 κυβικών, με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΧ ., μία μηχανή εργοστασίου κατασκευής HONDA, 1000 κυβικών, με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΙ ., και ένα μικρότερου κυβισμού μοτοποδήλατο HONDA gls (90 κυβικών), με αριθμό κυκλοφορίας ΕΕΒ ., το οποίο χρησιμοποιεί για τις μετακινήσεις του εντός της πόλης της Σάμου. Μετά την αποχώρηση του από την παραχωρηθείσα στον ίδιο οικία στα ΣΟΑ Σάμου, λόγω της επελθούσας διάστασης του με την ενάγουσα, προέβη στη μίσθωση κατοικίας στην πόλη της Σάμου, επί της οδού ., καταβάλλοντος προς τούτο μηνιαίως το ποσό των 260,00 ευρώ, ως μίσθωμα, επιβαρυνόμενος ακολούθως με τα λειτουργικά έξοδα της εν λόγω κατοικίας. Πέραν των ως άνω αναφερομένων, δεν προέκυψε ότι διαθέτει άλλα εισοδήματα ή προσοδοφόρα περιουσία, ούτε βαρύνεται κατά νόμο με τη διατροφή άλλου προσώπου, πλην των δύο ανηλίκων τέκνων που απέκτησε με την ενάγουσα, ενώ κατά τα λοιπά βαρύνεται με τις συνήθεις για τη διατροφή και συντήρηση του δαπάνες. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η μητέρα των ανηλίκων τέκνων εργάζεται ως γυμνάστρια στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό «Το Χαμόγελο», απασχολούμενη σε πενθήμερη βάση από τις 08:30 π.μ. έως και τις 14:30 μ.μ., ενώ επιπρόσθετα, κατά τις απογευματινές ώρες, απασχολείται στο τοπικό αθλητικό σωματείο «Αναγέννηση», αποκομίζοντας από τις παραπάνω δραστηριότητες μηνιαίως το ποσό των 700,00 ευρώ. Περαιτέρω, πραγματοποιεί ιδιαίτερα μαθήματα personal training και μαθήματα προετοιμασίας σε υποψήφιους σπουδαστές στρατιωτικών σχολών και σχολών φυσικής αγωγής (ΤΕΦΑΑ), δραστηριότητα από την οποία εκτιμάται ότι αποκομίζει μηνιαίως τουλάχιστον το ποσό των 200,00 ευρώ. Επίσης, δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία και διαμένει με τα ανήλικα τέκνα της στην άλλοτε κοινή συζυγική στέγη, επί της οδού …, αρ. …, στην πόλη της Σάμου, καταβάλλοντος μηνιαίως ως μίσθωμα, το ποσό των 300,00 ευρώ, ενώ επιβαρύνεται με τις αναλογούσες στην ίδια λειτουργικές δαπάνες της εν λόγω κατοικίας. Πλην των ως άνω αναφερομένων, δεν αποδείχθηκε ότι η μητέρα των ανηλίκων διαθέτει άλλα εισοδήματα ή προσοδοφόρα περιουσία, ούτε βαρύνεται κατά νόμο με τη διατροφή άλλου προσώπου, καθώς επίσης δεν αντιμετωπίζει άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και συντήρηση της. Όσον αφορά στα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, ηλικίας, κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής, 9 ετών ο ., και 8 ετών ο ., διαμένουν με τη μητέρα τους στην ως άνω μισθωμένη οικία και βαρύνονται με τις αναλογούσες σε αυτά λειτουργικές δαπάνες της ανωτέρω κατοικίας, ήτοι δαπάνες ηλεκτρισμού, θέρμανσης, ύδρευσης, τηλεφώνου κλπ. Ο …. παρακολουθεί μαθήματα καράτε στη σχολή εκμάθησης πολεμικών τεχνών “ειρηνικοί πολεμιστές”, για τα οποία απαιτείται μηνιαίως η καταβολή ποσού 40,00 ευρώ, μαθήματα ρομποτικής, απαιτουμένου μηνιαίως προς τούτο ποσού 40,00 ευρώ, και ο . παρακολουθεί μαθήματα ποδοσφαίρου, νια τα οποία απαιτείται μηνιαίως το ποσό των 23,00 ευρώ, ενώ οι λοιπές μηνιαίες ανάγκες τους για τη διατροφή, ένδυση, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ασφαλιστικό οργανισμό του πατέρα τους, στον οποίο είναι ασφαλισμένα ως προστατευόμενα μέλη, και την εν γένει συντήρησή τους, είναι οι συνήθεις των παιδιών της ηλικίας τους, της αυτής, από άποψη οικονομικών δυνατοτήτων, κατάστασης με τους γονείς τους.

 

Με βάση τα ως άνω αποδειχθέντα πραγματικά περιστατικά, κρίνεται ότι για την ανάλογη με τις ανάγκες των ανηλίκων τέκνων διατροφή, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες της ζωής τους, απαιτείται, λαμβανομένης υπόψιν και της οικονομικής κατάστασης των γονέων τους, το ποσό των 400,00 ευρώ μηνιαίως, για τον …., και το ποσό των 350,00 ευρώ μηνιαίως, για τον ….  Στο παραπάνω ποσό συνυπολογίζονται, αφενός μεν, η προκύπτουσα επιβάρυνση των λειτουργικών εξόδων της κατοικίας όπου διαμένουν, ως εκ της εκεί διαβίωσης τους, αφετέρου δε οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου τους, υπηρεσίες, των οποίων έχουν ανάγκη για την ανατροφή τους και προσφέρονται σε αυτά αφειδώς από τη μητέρα τους. Από το συνολικό αυτό ποσό, ο εναγόμενος πατέρας τους είναι σε θέση, με βάση την προαναφερθείσα οικονομική του δυνατότητα και την προσωπική του κατάσταση, συσχετιζόμενη με την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα και την προσωπική κατάσταση της μητέρας τους, να καταβάλει για τη διατροφή τους το ποσό των 250,00 ευρώ, για τον ….., και το ποσό των 225,00 ευρώ, για τον ., μηνιαίως, τα οποία όμως θα καταβάλει μειωμένα, δηλαδή το ποσό των 210,00 ευρώ, για τον …., και το ποσό των 190,00 ευρώ, για τον …., δεδομένου ότι η μητέρα τους θα έχει την επιμέλεια των ανηλίκων μόνον για 18 ημέρες τον μήνα, και από κοινού με τον πατέρα τους. Το υπόλοιπο ποσό, που είναι αναγκαίο για τη διατροφή των ανωτέρω τέκνων, καλύπτεται ήδη, από τη μητέρα τους, με το προαναφερόμενο εισόδημα της τελευταίας και την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών στην ανατροφή τους, καθώς επίσης των λοιπών συνδεομένων με τη συνοίκηση τους παροχών. Ως εκ των ανωτέρω, μάλιστα, τυγχάνει απορριπτέο ως κατ’ ουσίαν αβάσιμο το σωρευόμενο αίτημα της υπό στοιχείο α’ αγωγής, περί παραχώρησης σ’ αυτήν της χρήσης της οικογενειακής στέγης, αφού ο εναγόμενος πατέρας έχει ήδη αποχωρήσει από αυτήν και προβεί στην μίσθωση έτερης κατοικίας, ως και ανωτέρω ανεφέρθη, ευρισκομένης επί της οδού ., στην πόλη της Σάμου, θα έχει δε του λοιπού την επιμέλεια και διαμονή των ανηλίκων τέκνων μαζί της η ενάγουσα της ως άνω αγωγής, μόνον για 18 ημέρες κάθε μήνα. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η υπό στοιχείο α’ αγωγή, ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, αναφορικά με το περί επιμέλειας αίτημα και να ανατεθεί οριστικά η άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων από κοινού και στους δύο γονείς τους, περαιτέρω να υποχρεωθεί εξ αυτού του λόγου ο εναγόμενος της υπό στοιχείο α’ αγωγής, να προκαταβάλλει στη μητέρα των ανηλίκων τέκνων, και για λογαριασμό των τελευταίων, κάθε μήνα το ποσό των 210,00 ευρώ, ως μηνιαία διατροφή του ., και το ποσό των 190,00 ευρώ, ως μηνιαία διατροφή του … (για τις 18 ημέρες του μήνα που θα ασκεί η μητέρα τους την επιμέλεια αυτών), εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επίδοση της υπό στοιχείο α’ αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Όσον αφορά δε στην υπό στοιχείο β’ αγωγή, θα πρέπει και αυτή να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, διότι ανατίθεται η επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων από κοινού σε αμφοτέρους τους διαδίκους γονείς τους. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων στο σύνολό τους, λόγω της συζυγικής και συγγενικής σχέσης τους (άρθρο 179 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικώτερα οριζόμενα κατωτέρω στο διατακτικό της παρούσας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

 

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./28.05.2020 υπό στοιχείο α’ αγωγή και την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης ./30.09.2021 υπό στοιχείο β’ αγωγή, αντιμωλία των διαδίκων.

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι στο σκεπτικό κρίθηκε απορριπτέο.

 

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει τις υπό στοιχείο α’ και β’ αγωγές.

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ οριστικά την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ., από κοινού και στους δύο διαδίκους – γονείς τους, και συγκεκριμένα την κατανέμει ημερολογιακά στον καθένα, στην κατοικία του οποίου θα διαμένουν τα ανήλικα τέκνα, αρχής γενομένης από την έκδοση της παρούσας απόφασης, και δη, τις ημέρες Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στη μητέρα τους, και τις ημέρες Τρίτη και Πέμπτη στον πατέρα τους, μετά το πέρας των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων τους, όπως και το πρώτο και τρίτο Σαββατοκύριακο εκάστου μηνός, κατά τη διάρκεια των οποίων θα διαμένουν στον πατέρα τους από τις 10:00 π.μ. το πρωί του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Δευτέρας, οπότε και θα μεταβαίνουν στο σχολείο τους, κατά δε τις εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, την πρώτη εβδομάδα των εορτών, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της 23ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 18:00 μ.μ. της 30ης Δεκεμβρίου, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της 31ης Δεκεμβρίου έως και ώρα 18:00 μ.μ. της 06ης Ιανουαρίου, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος, κατά τις εορτές του Πάσχα, την πρώτη εβδομάδα των εορτών, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της Μεγάλης Δευτέρας έως και ώρα 18:00 μ.μ. της Κυριακής του Πάσχα, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, ενώ τη δεύτερη εβδομάδα, ήτοι από ώρα 10:00 π.μ. της Δευτέρας του Πάσχα έως και ώρα 18:00 μ.μ. της Κυριακής του Θωμά, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος, κατά την περίοδο των θερινών διακοπών, από την 01η έως και την 15η Ιουλίου, και από την 01η έως και την 15η Αυγούστου, θα διαμένουν με τον πατέρα τους, το δε υπόλοιπο χρονικό διάστημα από την 16η Ιουλίου έως και το τέλος του μηνός Ιουλίου, και από την 16η Αυγούστου έως και το τέλος του μηνός Αυγούστου, θα διαμένουν με τη μητέρα τους, εναλλάξ ανά έτος, τις δε λοιπές ημέρες του θέρους θα ισχύει η ως άνω εβδομαδιαία ρύθμιση της επιμέλειας.

 

ΡΥΘΜΙΖΕΙ οριστικά το δικαίωμα επικοινωνίας εκάστου γονέως, κατά το χρονικό διάστημα, που δεν διαμένουν τα τέκνα μαζί του, επιτρέποντας κάθε γονέα να επικοινωνεί με τα ανήλικα τέκνα του καθημερινά ελεύθερα στο σταθερό τηλέφωνο της οικίας του γονέως, που θα διαμένουν τα ανήλικα τέκνα ή μέσω της χρήσης διαδικτυακών εφαρμογών επικοινωνίας (viber, messenger, skype κλπ.), εφόσον δεν θα διαταράσσεται το πρόγραμμα των σχολικών και εξωσχολικών δραστηριοτήτων των ανηλίκων τέκνων.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο της υπό στοιχείο α’ αγωγής να προκαταβάλλει στη μητέρα των ανηλίκων τέκνων, ως μηνιαία διατροφή, για λογαριασμό των τελευταίων, το ποσό των διακοσίων δέκα (210,00) ευρώ, για τον ., και το ποσό των εκατόν ενενήντα (190,00) ευρώ, για τον . (για τις 18 ημέρες του μήνα που θα ασκεί η μητέρα τους την επιμέλεια αυτών), εντός του πρώτου τριημέρου εκάστου μηνός, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ και για τις δύο αγωγές, μεταξύ των διαδίκων, το σύνολο των δικαστικών τους εξόδων.

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημοσία συνεδρίαση στο ακροατήριο του παρόντος δικαστηρίου στη Σάμο την 14η Δεκεμβρίου 2021, δίχως την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων τους δικηγόρων.

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

Απόψεις Επισκεπτών ( 1 )

  1. Pingback: Ο μεριμός της επιμέλειας δεν είναι συνεπιμέλεια (160/2021 ΜΠρΣάμου) | Synepimelia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *