ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ

Της Commission on European Family Law (CEFL) 

ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΟΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

    Αναγνωρίζοντας ότι, παρά τις υπάρχουσες διαφορές των εθνικών συστημάτων οικογενειακού δικαίου, υπάρχει μια αυξανόμενη σύγκλιση της νομοθεσίας,

     Αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων εντός της Ευρώπης παρεμποδίζεται από τις εναπομένουσες διαφορές,

     Επιθυμώντας να συμβάλει στις κοινές ευρωπαϊκές αξίες που αφορούν τα δικαιώματα και την ευημερία του παιδιού,

     Επιθυμώντας να συμβάλει στην εναρμόνιση του οικογενειακού δικαίου στην Ευρώπη και την περαιτέρω διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός της Ευρώπης,

    Η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Οικογενειακό Δίκαιο συστήνει τις ακόλουθες αρχές :

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΟΡΙΣΜΟΙ

Αρχή 3:01 Έννοια των γονικών ευθυνών

     Οι γονικές ευθύνες είναι μια συλλογή από δικαιώματα και υποχρεώσεις που στοχεύουν στην προώθηση και τη διασφάλιση της ευημερίας του παιδιού. Αυτοί περιλαμβάνουν ειδικότερα:
(α) τη φροντίδα, την προστασία και την εκπαίδευση,
β) η διατήρηση των προσωπικών σχέσεων,
(γ) τον καθορισμό της κατοικίας,
(δ) διαχείριση της περιουσίας, και
(ε) τη νομική εκπροσώπηση.

Αρχή 3:02 Φορέας των γονικών ευθυνών

(1) Φορέας των γονικών ευθυνών είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στην Αρχή 3:1 εν όλω ή εν μέρει.
(2) Με την επιφύλαξη των παρακάτω Αρχών, οι φορείς των γονικών ευθυνών είναι:
(α) οι γονείς του παιδιού, καθώς
(β) τα πρόσωπα, εκτός από τους γονείς του παιδιού που έχουν τη γονική μέριμνα επιπλέον ή στη θέση των γονέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II: ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αρχή 3:03 Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού

     Σε όλα τα θέματα που αφορούν τις γονικές ευθύνες, το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να είναι το πρωταρχικό μέλημα.

Αρχή 3:04 Αυτονομία του παιδιού

     Η αυτονομία του παιδιού πρέπει να γίνεται σεβαστή σύμφωνα με την ανάπτυξη της ικανότητας και της ανάγκης του παιδιού να δρα ανεξάρτητα.

Αρχή 3:05 Απαγόρευση διακρίσεων σε βάρος του παιδιού

     Τα παιδιά δεν πρέπει να μην υφίστανται διακρίσεις με κριτήριο το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική, εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, το σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, ανεξάρτητα από το αν οι λόγοι αυτοί αναφέρονται στο παιδί ή στους φορείς των γονικών ευθυνών.

Αρχή 3:06 Το δικαίωμα ακροάσεως του παιδιού

     Έχοντας υπόψη την ηλικία και την ωριμότητα του παιδιού, το παιδί θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται, να ερωτάται η γνώμη του και να εκφράζει τη γνώμη του σε όλα τα θέματα που αφορούν το παιδί, και να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις που εξέφρασε.

Αρχή 3:07 Σύγκρουση συμφερόντων

     Τα συμφέροντα του παιδιού θα πρέπει να προστατεύονται κάθε φορά που μπορεί να βρεθούν σε σύγκρουση με τα συμφέροντα των φορέων των γονικών ευθυνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III: ΓΟΝΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αρχή 3:08 Γονείς

     Οι γονείς, των οποίων η συγγένεια έχει νομικά συσταθεί θα πρέπει να έχουν τη γονικές ευθύνες για το παιδί.

Αρχή 3:09 Τρίτα πρόσωπα

     Γονικές ευθύνες μπορεί εν όλω ή εν μέρει να αποδοθούν σε ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι γονέας.

Αρχή 3:10 Επίπτωση του χωρισμού και του διαζυγίου

     Οι γονικές ευθπύνες δεν θα πρέπει ούτε να επηρεάζοντααι από την λύση ή ακύρωση του γάμου ή άλλης τυπικής έννομης σχέσης είτε ούτε από το νομικό η εν τοις πράγμασι χωρισμό μεταξύ των γονέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Η ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΓΟΝΕΙΣ

Αρχή 3:11 Κοινή άσκηση

     Οι γονείς που έχουν τις γονικές ευθύνες πρέπει να έχουν ίσο δικαίωμα και καθήκον ν’ασκούν αυτές τις ευθύνβες και όποτε είναι δυνατόν θα πρέπει να τις ασκούν από κοινού. 

Αρχή 3:12 Καθημερινά ζητήματα, σημαντικές και επείγουσες αποφάσεις

(1) Οι γονείς που έχουν κοινές γονικές ευθύνες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να ενεργούν μόνοι όσον αφορά τα καθημερινά ζητήματα. 

(2) Οι σημαντικές αποφάσεις που αφορούν θέματα όπως η εκπαίδευση, ιατρική περίθαλψη, η επιλογή τόπου κατοικίας του παιδιού, ή η διοίκηση της περιουσίας του θα πρέπει να λαμβάνονται από κοινού. Σε επείγουσες περιπτώσεις, ο ένας γονέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενεργεί μόνος του. Ο άλλος γονέας πρέπει να ενημερώνεται, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Αρχή 3:13 Συμφωνία ως προς την άσκηση

(1) Με την επιφύλαξη του βέλτισου συμφέροντος του παιδιού, οι γονείς που έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την άσκηση των γονικών ευθυνών. 

(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ελέγχει τη συμφωνία.

Αρχή 3:14 Διαφωνία ως προς την άσκηση

(1) Όπου οι γονείς έχουν από κοινού τις γονικές ευθύνες και δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα σημαντικό ζήτημα που μπορεί να προσφύγουν στην αρμόδια αρχή.
(2) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να προκρίνει την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των γονέων.
(3) Στην περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να κατανείμει την άσκηση των γονικών ευθυνών μεταξύ των γονέων ή να κρίνει για την διαφορά.

Αρχή 3:15 Αποκλειστική άσκηση μετά από συμφωνία ή από απόφαση

     Με την επιφύλαξη του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, ένας γονέας μπορεί να ασκήσει αποκλειστικές γονικές ευθύνες
(α) ύστερα από συμφωνία μεταξύ των γονέων, σύμφωνα με την αρχή 3:13, ή
(β) με απόφαση της αρμόδιας αρχής

Αρχή 3:16 Άσκηση από τον ένα γονέα

     Εάν μόνο ένας γονέας έχει γονικές ευθύνες, αυτός ή αυτή θα πρέπει να τις ασκει μόνος / μόνη του.

ΤΜΗΜΑ Β: ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

Αρχήν 3:17 Άσκηση επιπλέον ή αντί των γονέων

     Ένα πρόσωπο άλλο από τον γονέα μπορεί ν’ ασκεί ορισμένες ή όλλες τις γονικές ευθύνες, επιπρόσθετα ή στη θέση των γονέων.

Αρχή 3:18 Αποφάσεις για καθημερινά ζητήματα

     Ο σύντοφρος του γονέα που ζει με το παιδί μπορεί να λάβει μέρος στη λήψη αποφάσεων σχετικά με τα καθημερινά θέματα, εκτός αν ο άλλος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα έχει αντίρρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Αρχή 3:19 Φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση

(1) Οι φορείς των γονικών ευθυνών θα πρέπει να παρέχουν στο παιδί φροντίδα, προστασία και εκπαίδευση, σύμφωνα με τον ξεχωριστό χαρακτήρα του παιδιού και τις αναπτυξιακές του ανάγκες.
(2) Το παιδί δεν πρέπει να υποβάλλεται σε σωματική τιμωρία ή οποιαδήποτε άλλη ταπεινωτική μεταχείριση

Αρχή 3:20 Τόπος κατοικίας

(1) Σε περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από κοινού από τους φορείς των γονικών ευθυνών που ζουν χωριστά, θα πρέπει να συμφωνούν ως προς το με ποιόν το παιδί θα κατοικεί.
(2) Το παιδί μπορεί να κατοικεί εναλλασσόμενα με τους φορείς των γονικών ευθυνών είτε κατόπιν μιας συμφωνίας που εγκρίθηκε από την αρμόδια αρχή ή κατόπιν απόφασης που εξέδωσε η αρμόδια αρχή. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη της παράγοντες, όπως :
(Α) την ηλικία και τη γνώμη του παιδιού,
(Β) την ικανότητα και την προθυμία των φορέων των γονικών ευθυνώνβ να συνεργάστούν μεταξύ τους σε θέματα που αφορούν το παιδί, καθώς και την προσωπική τους κατάσταση,
(Γ) η απόσταση μεταξύ των κατοικιών των φορέων των γονικών ευθυνών και του σχολείου του παιδιού.

Αρχή 3:21 Μετεγκατάσταση

(1) Σε περίπτωση που οι γονικές ευθύνες ασκούηται από κοινού και ένας από τους φορείς των γονικών ευθυνών επιθυμεί να αλλάξει το παιδί τον τόπο κατοικίας του εντός ή εκτός της κατά τόπο δικαιοδοσίας, αυτός ή αυτή θα πρέπει να ενημερώσει το άλλο φορέα γονικών ευθυνών εκ των προτέρων.
(2) Εάν ο άλλος φορέας των γονικών ευθυνών αντιτίθεται στην αλλαγή της κατοικίας του παιδιού, ο καθένας από αυτούς μπορεί να προσφύγει στην αρμόδια αρχή για την έκδοση απόφασης.
(3) Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει υπόψη της παράγοντες, όπως :
(α) η ηλικία και η γνώμη του παιδιού,
(β) το δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τους άλλους κατόχους γονικών ευθυνών,
(γ) την ικανότητα και η προθυμία των φορέων των γονικών ευθυνών, να συνεργάζονται μεταξύ τους,
(δ) η προσωπική κατάσταση των φορέων των γονικών ευθυνών,
(ε) η γεωγραφική απόσταση και την προσβασιμότητα,
(στ) την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

Αρχή 3:22 διοίκηση της περιουσίας του παιδιού

(1) Οι φορείς των γονικών ευθυνών πρέπει να διαχειριζονται την περιουσία του παιδιού με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια προκειμένου αυτή να διατηρηθεί και, όπου είναι δυνατόν, ν’ αυξηθεί η αξία της.
(2) Κατά τη διαχείριση της περιουσίας του τέκνου οι φορείς γονικών ευθυνών δεν πρέπει να δωρίζουν, εκτός εάν θεωρείται ότι η δωρεά πραγματοποιείται σε εκπλήρωση ηθικής υποχρέωσης.
(3) Το εισόδημα που προέρχεται από την περιουσία του παιδιού, το οποίο δεν είναι απαραίτητο για την ορθή διαχείριση της περιουσίας ή για τη διατροφή και την εκπαίδευση του παιδιού μπορεί, όπου απαιτείται, να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της οικογένειας.

Αρχή 3:23 Περιορισμοί

(1) Οι φορείς των γονικών ευθυνών, δεν θα πρέπει να διαχειρίζονται την περιουσία που απέκτησε το παιδί από μια διαθήκη ή από δωρεά, εαν το όρισαν ο διαθέτης ή ο δωρητής.
(2) Ομοίως, οι φορείς γονικών ευθυνών δεν πρέπει να διαχειρίζονται ότι κέρδισε το παιδί, εκτός αν το παιδί δεν είναι επαρκούς ηλικία και την ωριμότητα για ν’ αποφασίσει το ίδιο.
(3) Στις περιπτώσεις όπου οι συναλλαγές μπορούν να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες για το παιδί, η άδεια της αρμόδιας αρχής θα πρέπει να είναι αναγκαία.

Αρχή 3:24 Νομική εκπροσώπηση

(1) Οι κάτοχοι των γονικών ευθυνών θα πρέπει να εκπροσωπούν νόμιμα το παιδί σε θέματα που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του παιδιού. 

(2) Δεν πρέπει να χωρεί νομική εκπροσώπηση όπου υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παιδιού και των φορέων των γονικών ευθυνών. 

(3) Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία και την ωριμότητα του παιδιού, το παιδί θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να παρίσταται το ίδιο σε νομικές διαδικασίες που το αφορούν.
(3) Contact may be established between the child and persons with whom the child has close personal relations.

ΤΜΗΜΑ Β: ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Αρχή 3:25 Επικοινωνία με τους γονείς και άλλα πρόσωπα

(1) Το παιδί και οι γονείς θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν τακτική προσωπική επικοινωνία μεταξύ τους.
(2) Πρέπει να δημιουργηθεί προσωπική επικοινωνία μεταξύ του παιδιού και των στενών συγγενών του.
(3) Προσωπική επικοινωνία πρέπει να δημιουργηθεί μεταξύ του παιδιού και των προσώπων με τα οποία το παιδί έχει στενή προσωπική σχέση .

Αρχή 3:26 Περιεχόμενο επικοινωνίας

(1) Η επικοινωνία περιλαμβάνει το ότι το παιδί θα διαμένει για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα ή θα συναντάται έναν γονέα ή ένα πρόσωπο άλλο από τον γονέα με τον οποία δεν μένει συνήθως και κάθε μορφή επικοινωνίας μεταξύ του πιδιού και αυτού του προσώπου.
(2) Αυτή η επικοινωνία θα πρέπει να είναι προς το βέλστιστο συμφέρον του παιδιού.

Αρχή Συμφωνία 3:27

(1) Με την επιφύλαξη του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, οι γονείς και τα άλλα πρόσωπα που προσδιορίζονται στην αρχή 3:25 (2) και (3) μπορούν να συμφωνήσουν σχετικά με την επικοινωνία.
(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί να ελέγχει τη συμφωνία.

Αρχή 3:28 Περιορισμοί

     Η Επικοινωνία μπορεί να περιοριστεί, να τερματιστεί ή να υπόκειται σε όρους από την αρμόδια αρχή, εφόσον το απαιτεί το συμφέρον του παιδιού.

Αρχή 3:29 Πληροφόρηση προς τους γονείς

     Ένας γονέας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ενημερώνενται για θέματα που αφορούν την προσωπική κατάσταση του παιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V I: ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αρχή 3:30 Παύση

(1) Οι γονικές ευθύνες πρέπει να παύσουν όταν το παιδί :
(α) ενηλικιωθεί,
(β) συνάψει γάμο ή άλλη νόμιμο συντροφική σχέση,
(γ) υιοθετηθεί,
(δ) πεθάνει.
(2) Εάν ο σύντροφός ενός γονέα υιοθετεί το παιδί του γονέα, οι γονικές ευθύνες σε σχέση με τον άλλο γονέα πρέπει να περατωθούν.

Αρχή 3:31 Θάνατος των γονέων

(1) Εάν οι γονείς έχουν από κοινού τη γονική μέριμνα και ένας από αυτούς πεθάνει οι γονικές ευθύνες θα πρέπει να ανήκουν στην επιζώντα γονέας.
(2) Αν ο γονέας που έχει αποκλειστικές γονικές ευθύνες πεθάνει, οι ευθύνες πρέπει να ανατεθούν στον επιζώντα γονέα ή τρίτο πρόσωπο με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
(3) Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, από τους οποίους τουλάχιστον ο ένας γονέας είχε τις γονικές ευθύνες, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λάβει μέτρα προστασίας όσον αφορά το πρόσωπο και την περιουσία του παιδιού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΙΚΩΝ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αρχή 3:32 Απαλλαγή των γονικών ευθυνών

     Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να απαλλάσσει τον φορέα των γονικών ευθυνών, εν όλω ή εν μέρει, όταν η συμπεριφορά ή αμέλεια του ή της προκαλεί σοβαρό κίνδυνο για το πρόσωπο ή την περιουσία του παιδιού.

Αρχή 3:33 Αίτηση για την απαλλαγή των γονικών ευθυνών

(1) Η απαλλαγή των ευθυνών των γονέων μπορεί να ζητηθεί από:
(α) κάθε γονέα που έχει γονικές ευθύνες,
(β) το παιδί, και
(γ) κάθε ίδρυμα για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού.
(2) Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να διατάξει την απαλλαγή των γονικών ευθυνών αυτεπαγγέλτως.

Αρχή 3:34 Αποκατάσταση των γονικών ευθυνών

Έχοντας υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, ηαρμόδια αρχή μπορεί να αποκαταστήσει τη γονική μέριμνα, εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι συνθήκες που οδήγησαν στην αφαίρεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αρχή 3:35 Αρμόδια αρχή

(1) Όλες οι αποφάσεις σχετικά με τις γονικές ευθύνεςπρέπει να ληφθούν από την αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί να είναι είτε μια δικαστική ή διοικητική αρχή.
(2) Όπου απαιτείται, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ορίσει οποιοδήποτε κατάλληλο πρόσωπο ή φορέα να διερευνήσει τις συνθήκες του παιδιού.

Αρχή 3:36 Εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των διαφορών

     Σε όλες τις διαφορές σχετικά με τις γονικές ευθύνες πρέπει να είναι διαθέσιμοι εναλλακτικοί μηχανισμοί επίλυσης διαφορών.

Αρχή 3:37 Ακρόαση του παιδιού

(1) Με την επιφύλαξη της αρχής 3:6, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να ακούσει το παιδί σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν τις γονικές ευθύνες, αλλά αν αποφασίσει να μην ακούσει το παιδί θα πρέπει να το αιτιολογήσει.
(2) Η ακρόαση του παιδιού πρέπει να πραγματοποιείται είτε απευθείας ενώπιον της αρμόδιας αρχής ή έμμεσα, ενώπιον ενός προσώπου ή ή οργάνου, διοριζόμενου από την αρμόδια αρχή.
(3) Το παιδί πρέπει να ακούσει με τρόπο κατάλληλο για την ηλικία και την ωριμότητά του.

Αρχή 3:38 Διορισμός ειδικού εκπροσώπου για το παιδί

     Σε διαδικασίες που αφορούν τις γονικές ευθύνες κατά την οποία θα μπορούσε είτε να υπάρχει σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ του παιδιού και των φορέων γονικών ευθυνών, ή στην οποία η ευημερία του παιδιού με άλλο τρόπο βρίσκεται σε κίνδυνο, η αρμόδια αρχή θα πρέπει να διορίσει ειδικό εκπρόσωπο για το παιδί.

Αρχή 3:39 Επιβολή

(1) Σε περίπτωση αποτυχίας της εθελοντικής συμμόρφωσης, η απόφαση της αρμόδιας αρχής και η εκτελεστή συμφωνία σχετικά με τις γονικές ευθύνες θα πρέπει να είναι αναγκαστικά εκτελεστές
(2) Η αναγκαστική εκτέλεση δεν θα πρέπει να λάβει χώρα εάν είναι προδήλως αντίθετη προς το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Απόψεις Επισκεπτών ( 1 )

  1. Pingback: ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ | Synepimelia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *