ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 4059/2017, ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

     Ισχύει από 23/12/2017 ο νόμος 4059/2017 που επιτρέπει τη συναινετική λύση του γάμου στο συμβολαιογράφο.  νομος 4509/2017 ΦΕΚ 201/2017

   

 Τα  παρακάτω σχόλια δεν αναφέρονται στη διάταξη που ψηφίστηκε, αναφέρονται κυρίως στις διατάξεις που δεν ψηφίστηκαν και που είναι προαπαιτούμενες της εφαρμογής της.

 

   Χωρίς όραμα, χωρίς τεχνογνωσία, διατηρώντας μια παράδοση κακοποίησης και αποκλίνουσας εφαρμογής των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο νομοθέτης δεν έκανε αυτό που όφειλε και που μόνος μπορεί να κάνει :

 

να σταματήσει το κακοποιητικό νομολογιακό έθιμο της αποκλειστικής επιμέλειας.

 

Δηλαδή ενήργησε σαν τον οδηγό που ξεκιινάει το αυτοκίνητο με την πέμπτη.

 

      Αντί να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενες μεταρρυθίσεις, όρα το σχετικό σχέδιο νόμου  που κατετέθη στη Βουλή, προτάσονται άλλες μεταρρυθμίσεις που αντεί να λύνουν προβλήματα  ικανοποιούν στενά συμφέροντα.  

 

Η νέα ρύθμιση έχει πολλά τρωτά σημεία :

 1.  Προϋποθέτει την αντιδικία, αφού προβλέπει ότι η ισχύς των συμφωνιών για την επιμέλεια θα είναι για μια διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών, χωρίς να προβλέπει την  «επικαιροποίηση» της ή την τροποποίησή της με νεότερο συμβολαιογραφικό έγγραφο. Η διάταξη μπορεί να φανεί χρήσιμη για τα ζευγάρια χωρίς παιδιά, δεν συμβαίνει το ίδιο όμως για τα ζευγάρια με παιδιά.
 2. Προστέθηκε πλέραν από το αδίκημα της «παράβασης διατακτικού δικαστικής απόφασης» το αδίκημα της «παράβασης συμβολαιογραφικού εγγράφου». Οι ποινές είναι αμελητέες και για το λόγο αυτό το αδίκημα θα συρρέει πάντα με περισσότερο σοβαρά αδικήματα που ενδεχομένως και κατά περίσταση θα έχουν τελεστεί.
 3. Η παράσταση των δικηγόρων είναι απαραίτητη. Το οικονομικό κόστος δεν μειώνεται για τους συζύγους, μειώνεται πιθανώς ο χρόνος που διαρκεί η διαδικασία λύσης του γάμου.
 4. Ωφελημένοι από την νέα ρύθμιση είναι οι συμβολαιογράφοι που αποκτούν νέα ύλη για την δραστηριότητά τους. Αυτό όμως που φαίνεται στον ορίζοντα και σε βάθος χρόνου είναι το ότι οι συμβολαιογράφοι θα μετατραπούν σταδιακά σε «υπαλλήλους ληξιαρχείου» όπως σε βάθος χρόνου φαίνεται ότι οι συμβολαιογράφοι θα μετατραπούν σε «υπαλλήλους κτηματολογίου».
 5. Εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες το διαζύγιο με συμβολαιογραφικό έγγραφο. Όμως :
    • στις χώρες αυτές (π.χ. η Γαλλία) κατά κανόνα, από τον νόμο, εφαρμόζεται το σύστημα της κοινής περιουσίας των συζύγων και σε περίπτωση διαζυγίου πρέπει η (ακίνητος) περιουσία τους να τακτοποιηθεί πράγματι από συμβολαιογράφο. Σε εμάς όμως εφαρμόζεται από το νόμο η χωριστή περιουσία και ο συμβολαιογράφος καλείται να εκτελέσει χρέη ληξιάρχου.
    • Στις ίδιες όμως χώρες υπάρχουν κοινωνικές υπηρεσίες, οικογενειακά δικαστήρια, κοινή επιμέλεια, πίνακες διατροφής από το κράτος … Δηλαδή στις χώρες αυτές τα θέματα (κοινής) επιμέλειας λύνονται από τον νόμο και τις δημόσιες υπηρεσίες.
    • στις ίδιες χώρες οι γεννήσεις παιδιών εκτός γάμου είναι συντριπτικά περισσότερες από τις γεννήσεις παιδιών εντός γάμου. Τα συμπεράσματα του αναγνώστη.

 

Η νέα ρύθμιση έχει και ορισμένα θετικά σημεία :

 1. Την επαναφορά της ανταίτησης στο ακροατήριο στα ασφαλιστικά μέτρα. Προσοχή όμως, δεν γίνεται το ίδιο και με τις αγωγές στην τακτική διαδικασία.
 2. Την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί η πιο πάνω διαδικασία κατά τρόπο θετικό επιβάλλοντας μια σύγχρονη και θετική προσέγγιση.
 3. Την εδραίωση της πεποίθησης ότι ο δικαστής έχει αποτύχει στο να ρυθμίζει οικογενειακές σχέσεις, οι μόνοι αρμόδιοι γι’ αυτό είναι και οι δυο γονείς. Ο δικαστής θα κρίνει μόνο για τυχόν κακή άσκηση γονικής μέριμνας στην περίπτωση παραβατικής συμπεριφοράς.

 

     Δείτε πιέζοντας ΕΔΩ τη πρότασή μας για ένα σύμφωνο επιμέλειας που θα υπογραφεί ενώπιον του Συμβολαιογράφου.

 

    Ακολουθείτο κείμενο των διατάξεων που ψηφίστηκαν :

 

Νόμος 4509/2017, ΦΕΚ 201 Α 23/12/2/2017

 Άρθρο 22

1. Το άρθρο 1438 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1438

Ο γάμος μπορεί να λυθεί με διαζύγιο, το οποίο απαγγέλλεται με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ή με συμφωνία μεταξύ των συζύγων, όπως ορίζεται στο άρθρο 1441.».

2. Το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1441

1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν τον γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξούσιου δικηγόρου για καθέναν από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους και από τους πληρεξούσιους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους, με την ίδια ή με άλλη έγγραφη συμφωνία μεταξύ των συζύγων, που υπογράφεται όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 και ισχύει για δύο (2) έτη τουλάχιστον.

3.α) Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των ανήλικων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του κάθε συζύγου, μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

β) Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου που θα καταρτίσει τη συμβολαιογραφική πράξη.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Τη συμβολαιογραφική πράξη υπογράφουν οι σύζυγοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ή μόνον οι τελευταίοι, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο. Η πληρεξουσιότητα πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή της πράξης. Όταν η βεβαίωση αφορά στην επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Μετά τη λήξη ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας, μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων για περαιτέρω χρονικό διάστημα με νέα συμφωνία και με την ίδια διαδικασία.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρισθεί η σύσταση του γάμου.».

3. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου 5 δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάθεσής τους.

4. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία συνυποβάλλονται στην Ιερά Μητρόπολη στην οποία ανήκει ο ιερός ναός όπου τελέστηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

 

Άρθρο 23

Η παράγραφος 6 του άρθρου 686 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων στο μονομελές πρωτοδικείο ή στο ειρηνοδικείο η πρόσθετη παρέμβαση και η ανταίτηση μπορεί να ασκηθεί και προφορικά.».

 

Άρθρο 27

Το άρθρο 358 του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 358

Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή και της συμφωνίας για επικοινωνία

1. Όποιος κακόβουλα παραβιάζει την υποχρέωση διατροφής που του την έχει επιβάλει ο νόμος και έχει αναγνωρίσει, έστω και προσωρινά, το δικαστήριο ή προκύπτει από συμφωνία που έχει επικυρώσει ο συμβολαιογράφος κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα, με τρόπο τέτοιο ώστε ο δικαιούχος να υποστεί στερήσεις ή να αναγκαστεί να δεχτεί βοήθεια άλλων, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.

2. Όποιος με πρόθεση δεν συμμορφώνεται σε συμφωνία που επικυρώθηκε από συμβολαιογράφο κατά το άρθρο 1441 του Αστικού Κώδικα και αφορά την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.».

 

Απόψεις Επισκεπτών ( 1 )

 1. αρης

  Οι διατροφές ειναι το θέμα, τα 250αρια σε ανεργους για δυο μωρα όταν με 500 ευρω ζουν 4μελεις οικογενειες!!! Η δικηγορική ύλη ειναι το άλλο θέμα. Το ενα προυποθετει το άλλο. Το κόψε τον λαιμο σου αφου εκανες παιδιά αλλά μονο προς την μεριά του πατερα…ΟΧΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

  Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *