ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΤΕΚΝΩΝ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ

 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΙΝΑΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΕΚΝΩΝ

 

      Στην ——— σήμερα  ———– εμείς που υπογράφουμε το παρόν συμφωνητικό, από τη μία ο ————– του  —- κάτοικος—–, οδός  —- αρ. —  ΑΦΜ —— και αφετέρου η ————– του  —- κάτοικος—–, οδός  —- αρ. —, ΑΦΜ ————  (ή εκπροσωπούμενος / οι από τον / τους πληρεξούσιο / ους δικηγόρους δυνάμει του / των υπ’αρ. —  συμβολαιογραφικών πληρεξουσίων) με κοινή μας συμφωνία αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες ηθικές και νομικές υποχρεώσεις.

     Ήδη, με το συμφωνητικό με σημερινή ημερομηνία αποφασίσαμε να λύσουμε τον μεταξύ μας γάμο που έχουμε τελέσει την —-  στο Ιερό Ναό / Δημαρχείο —– και έχουμε αποτυπώσει σ’ αυτό τη ρύθμιση των μεταξύ μας σχέσεων.

 

     Μέσα στον γάμο μας έχουμε αποκτήσει  ——τέκνο/ α που ονομάζεται /ονται  ———–  και γεννήθηκε / αν την————και είναι σήμερα —– ετών.

 

Συμφωνούμε ότι θα λάβουμε μέριμνα ώστε η διακοπή της συζυγικής σχέσης και της έγγαμης συμβίωσης να μην έχει  καμία επίπτωση στην κοινή μας ιδιότητά του γονέα του ανηλίκου τέκνου μας.

 

     Δεδομένου τούτου και σεβόμενοι απολύτως και οι δύο ότι το τέκνο μας έχει ανάγκη την εξίσου και από κοινού ανατροφή του και από τους δύο γονείς του, συμφωνούμε ότι

ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ  ΤΟΥ / ΤΩΝ ΤΕΚΝΟΥ / ΩΝ ΜΑΣ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΦΕΙ / ΟΥΝ ΕΞΙΣΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΜΑΣ.

 

     Επομένως, η γονική μέριμνα συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας συμφωνούμε ότι παραμείνει κοινή και μετά τη λύση του γάμου μας, έως και την ενηλικίωση του / των τέκνου / ων μας.

 

Ειδικότερα :

 

1. Γονική μέριμνα και  επιμέλεια

Συμφωνούμε ότι η γονική μέριμνα στην οποία περιλαμβάνεται η επιμέλεια του / των ανηλίκου / ων τέκνου /ων μας, θα εξακολουθεί να ασκείται από κοινού και από τους δύο εδώ συμβαλλομένους γονείς.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται στο σημείο τούτο, ότι μέσα στα πλαίσια της κοινής άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας, και οι δύο γονείς θα συναποφασίζουμε και θα φροντίζουμε από κοινού για την διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του / των τέκνων μας σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του /τους.

 

Ομοίως από κοινού θα ασκούμε την επιμέλεια προσώπου του / των τέκνου / ων μας και θα αποφασίζουμε από κοινού για την ανατροφή, την επίβλεψη, την μόρφωση και την εκπαίδευσή του / τους, τα θέματα υγείας και περίθαλψης και την φροντίδα του προσώπου του / τους.

 

2. Κατοικία του / ων τέκνου / ων

Συμφωνούμε από κοινού τον τόπο κατοικίας του / ων τέκνου / ων μας και ορίζουμε τον Δήμο ——-  / την πόλη ——-  μέσα στα όρια του οποίου το/τα τέκνο/α μας θα κατοικεί/ουν μέχρι την ενηλικίωσή του.

 

Τυχόν μεταβολή του τόπου κατοικίας του/ των τέκνων θα αποφασισθεί από κοινού με νέα έγγραφη συμφωνία έχοντας ως αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του / ων τέκνου / ων μας.

 

Μέσα στον τόπο κατοικίας του το/α τέκνο/α  μας θα μπορεί/ουν να διαμένει/ουν εξίσου και στην οικία της μητέρας του/ ς όσο και στην οικία του πατέρα του/ς.

 

3. Χρονική διάρκεια ισχύος των συμφωνιών

Οι πιο κάτω συμφωνίες ισχυουν έως  ότου το / τα τέκνο / α  μας ενηλικιωθούν.

4.Διαμονή καθημερινή φροντίδα και  επικοινωνία

Ο γονέας για όσο διάστημα το/α τέκνο/α κατοικεί/ουν στο σπίτι του αναλαμβάνει μόνο την καθημερινή φροντίδα αυτού ενώ η επιμέλεια θα συνεχίζει ν’ ασκείται από κοινού.

 

Κατά το διάστημα αυτό η επικοινωνία με τον άλλο γονέα είναι ελεύθερη, ο δε γονέας που έχει το/α τέκνο/α στην φροντίδα του δεν θα παρεμποδίζει τον άλλο γονέα να επικοινωνεί τηλεφωνικά με αυτό/α τουλάχιστον μία φορά την ημέρα.

 

5. Πρόγραμμα διαμονής του τέκνου με κάθε γονέα. (επιλογή ανάμεσα σε πολλές πιθανές ρυθμίσεις)

Το Σαββατοκύριακο ο χρόνος του /ων τέκνου /ων με τον ένα γονέα ξεκινάει από την Παρασκευή με την παραλαβή του τέκνου /ων από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο μετά το πέρας του σχολικού προγράμματος και λήγει όταν αυτός ο γονέας συνοδεύει το / α τέκνο /α  στον παιδικό σταθμό ή το σχολείο το πρωί της Δευτέρας κατά την έναρξη του σχολικού προγράμματος.

Ο χρόνος του άλλου γονιού αρχίζει από την παραλαβή του /ων τέκνου /ων την Δευτέρα μετά τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο και ούτω καθεξής, εναλλάξ ανά εβδομάδα αρχής γενομένης από τον πατέρα τη Παρασκευή που έπεται της υπογραφής του συμβολαιογραφικού εγγράφου λύσης του γάμου στο οποίο η παρούσα συμφωνία θα προσαρτηθεί.

Τις καθημερινές αρχίζει ομοίως με την παραλαβή του / ων τέκνου / ων από τον παιδικό σταθμό ή το σχολείο την Τετάρτη λήγει όταν συνοδεύει το / α τέκνο / α το πρωί της Πέμπτης.

 

Η ρύθμιση αυτή ισχύει κατά περιόδους για κάθε γονέα, έως τις διακοπές των Χριστουγέννων ή του Πάσχα ή τις καλοκαιρινές διακοπές. Μετά την παρεμβολή της περιόδου των διακοπών συνεχίζεται η σειρά εναλλαγής, όπως αυτή ξεκίνησε από την υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου.

 

Κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα εναλλάξ το / α τέκνο / α μας θα μένει / ουν με κάθε ένα από εμάς (αρχής γενομένης από τον πατέρα) για μία εβδομάδα που θ’ αρχίζει αμέσως μετά τη τελευταία μέρα του σχολικού προγράμματος και θα λήγει στις 09:00 του πρωϊνού της Δευτέρας της δεύτερης εβδομάδας των διακοπών.

Ομοίως το καλοκαίρι όπου θα περνά / ανε με κάθε γονέα εναλλάξ δεκαπέντε μέρες διακοπών αρχίζοντας από την τελευταία μέρα του σχολικού προγράμματος έως το τις 09:00 της Δευτέρας της δεύτερης εβδομάδος και ούτω καθ’ εξής εναλλάξ έως την πρώτη ημέρα του νέου σχολικού έτους.

 

Το / α τέκνο / α  μπορεί / ουν, κατά τον χρόνο που θα μένει / ουν μαζί του, να το / α  παραλαμβάνει και να το /α  παραδίδει είτε ο ίδιος ο γονέας είτε πρόσωπο της επιλογής του αφού εγγράφως και προκαταβολικά θα είναι εξουσιοδοτημένο και αφού προηγούμενα ενημερώσει το / α τέκνο / α  και τον άλλο γονέα.

 

Ο γονέας μέσα στον χρόνο του οποίου μένει/ ουν  το / τα τέκνο /α στο σπίτι του θα συνοδεύει το /α τέκνο /α σε παιδικά πάρτι και κάθε άλλη εξωσχολική δραστηριότητα του / τους.

 

Το / α τέκνο /α μας δεν θα μένει /ουν για φύλαξη στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο εάν κάποιος από εμάς δηλώνει ότι μπορεί κατά τον χρόνο αυτό να το / α επιβλέπει ο ίδιος.

 

Τα γενέθλια και η ονομαστική εορτή του / ων τέκνου /ων θα εορτάζει/ουν εναλλάξ ανά έτος στο σπίτι του καθένα από τους γονείς αρχής γενομένης από το σπίτι του πατέρα.

 

6 Εκπαίδευση του / ων τέκνου / ων μας.

Συμφωνούμε σήμερα ότι το / τα τέκνο /α μας θα φοιτήσει / ουν στο παιδικό σταθμό _________  και στη συνέχεια στο νηπιαγωγείο ————. Θα εγγραφεί / ούν στο δημοτικό σχολειό ————- και στο γυμνάσιο και λύκειο ———–.  

Θα μάθουν ως ξένες γλώσσες τις  —————————-.

Εάν χρειαστούν βοήθεια στο σχολείο και προετοιμασία για το Πανεπιστήμιο θα φοιτήσει / ουν στο Φροντιστήριο _________________. Εάν χρειαστεί / ούν ιδιαίτερα μαθήματα, ην επιλογή του καθηγητού θα γίνεται με συμφωνία των δύο γονέων.

Θα παρακολουθήσει / ουν τις εξωσχολικές δραστηριότητες ____________________

Θα εξασκήσει / ουν τα αθλήματα _________________ στο σύλλογο ___________

Θα εγγραφεί / ουν στο _______________ π.χ. Πρόσκοποι.

Θα διδαχθούν μουσική στο ωδείο ____________ και ειδικότερα το μουσικό όργανο ______

Θα πηγαίνουν και οι δύο γονείς στην ενημέρωση γονέων, θα παίρνουν τη βαθμολογία και θα παρακολουθούν τις  σχολικές γιορτές. Θα εγγραφούν εφόσον το επιθυμούν και οι δύο γονείς στο σύλλογο γονέων.

Εάν το /α τέκνο /α επιδείξει / ουν ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις, αυτές θα καλλιέργεια και από τους δύο γονείς.

 

7. Ζητήματα Υγείας

Συμφωνούμε σήμερα ότι ο παιδίατρος κ. _______________ ορίζεται ως ο ιατρός του / ων τέκνου / ων. Για τον ορισμό ιατρών άλλων ειδικοτήτων πρέπει ν’αναθέσουν και οι δύο γονείς την διενέργεια ιατρικών πράξεων πλην των επειγόντων περιπτώσεων. Κάθε ιατρός του /των τέκνου /ων οφείλει να ενημερώσει και τους δύο γονείς και να χορηγήσει αντίγραφα από το ιατρικό αρχείο που τηρεί και στους δύο.

Το / α τέκνο /α θα ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ μέσω της ασφαλιστικής σχέσης του πατέρα / της μητέρας. Έχει συναφθεί το υπ’/ αρ. ________ συμβόλαιο ιδιωτικής ασφάλισης ζωής του τέκνου / ων με την ιδιωτική εταιρεία _______ και η σύμβαση θα διατηρηθεί μέχρι την ενηλικίωση του / ων τέκνου / ων.

 

8. Ζητήματα κοινωνικοποίησης

Συμφωνείται ότι το / α τέκνο / α θα έχουν κινητό τηλέφωνο, λογαριασμό μαίηλ και λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ηλικία των —- ετών και ότι τους κωδικούς πρόσβασης θα έχουν και οι δύο γονείς.

 

 

9. Επικοινωνία των γονέων

Συμφωνείται ότι θα τηρείται «Ημερολόγιο του παιδιού» για κάθε παιδί το οποίο θα το συνοδέυει κατά την μετακίνησή του από το ένα σπίτι στο άλλο. Σε αυτό θα σημειώνονται όλες οι πληροφορίες που το αφορούν, τα μαθήματα, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, οι προγραμματισμένες επισκέψεις υγείας ή άλλες ώστε να ενηερώνεται το παιδί και οι γονείς.

Οι γονείς θα επικοινωνούν αποκλειστικά μεταξύ τους μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail.

 

 

5. Δαπάνες διαβίωσης του / ων τέκνου /ων

Συμφωνούμε και οι δύο γονείς θα καταβάλλουμε από κοινού και κατά ποσοστό _____ όλες τις απαιτούμενες δαπάνες διατροφής του/ ων  τέκνου/ ων μας. Το ποσό της συμμετοχής ενός εκάστου από εμάς θα υπολογίζεται στο τέλος κάθε μήνα / εβδομάδα / άλλο με βάση τις αποδείξεις για κάθε σχετική δαπάνη και κάθε γονέας θα κρατάει στα χέρια του αποδείξεις ισόποσες με το ποσό της συμμετοχής του.

Συμφωνούμε ότι οι δαπάνες αυτές θα αφορούν ποσά αποκλειστικά προς κάλυψη των δαπανών του τέκνου δηλαδή για την καταβολή διδάκτρων σε φροντιστήριο /α που το /α τέκνο /α φοιτά /αν, τις δαπάνες ιατρικές, ασφαλιστικές, περίθαλψης, ένδυσης, ψυχαγωγίας και άλλες.

Εξίσου θα επιμερίζονται οι αποδείξεις που εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα καθώς και οι φορολογικές απαλλαγές για τους γονείς ανηλίκου τέκνου όπως και κάθε μορφής επίδομα ή ωφέλημα .

 

6.  Διαμεσολάβηση

Συμφωνούμε ότι για κάθε διαφορά ή διένεξη που αναφανεί σχετικά με την ανατροφή του τέκνου μας διορίζουμε ως  μεσολαβητή τον ———– με στόχο τη διευκόλυνση στην επίλυση διαφόρων προβλημάτων σχετικά με το/α  τέκνο/α μας.

Αναθέτουμε στον ———–   να λαμβάνει σχετικό ιστορικό και να επισκέπτεται οποτεδήποτε το /α τέκνο /α μας όπου αυτό/α διαμένει/ουν. Σ’ αυτόν θα υποβάλουμε και εγγράφως τις απόψεις μας για κάθε θέμα που τυχόν προκύψει σχετικά με το /α τέκνο/ μας. Στην περίπτωση που δεν επιτύχει η μεσολάβηση, ο ————  θα υποχρεούται να υποβάλλει έκθεση προς κάθε αρμόδιο δικαστικό ή διοικητικό όργανο.

7. Επίλυση διαφορών

Δηλώνουμε ότι αν ανακύψουν διαφορές είτε αναφορικά με την ερμηνεία, εφαρμογή και εκτέλεση του παρόντος, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, θα εξαντληθεί από αμφότερα τα μέρη και αμοιβαία κάθε προσπάθεια να διευθετηθεί το θέμα αυτό με πνεύμα φιλικό και συμβιβαστικά προς το συμφέρον του τέκνου μας και συμφωνούμε εκ των προτέρων στην προσπάθεια επίτευξης εξωδίκου επίλυσης με δικαστική μεσολάβηση.

 

Αφού συμφωνήσαμε τα ανωτέρω, συντάξαμε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, τα οποία υπογράψαμε  αυτοπροσώπως / δια του πληρεξουσίου δικηγόρου μας και καθένας από εμάς έλαβε από ένα όμοιο, το δε τρίτο θα κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο ______και θα κατατεθεί στο συμβολαιογραφικό έγγραφο συναινετικού διαζυγίου.

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *