895/2021 ΜΠΡ ΠΑΤΡ (ΑΣΦ) Συνεπιμέλεια με ισόχρονη κατανομή

(Α` ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων συζύγου για ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας ανηλίκων τέκνων και επιδίκασης μηνιαίας διατροφής για την ίδια και τα ανήλικα. Πρόσθετο αίτημα για απαγόρευση προσέγγισης της ιδίας και των τέκνων εκ μέρους του καθού. Έννοια γονικής μέριμνας ανηλίκων τέκνων που ασκείται από κοινού από τους γονείς αυτών έστω και μετά την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους ή την έκδοση διαζυγίου. Περιπτώσεις όπου η άσκηση της γονικής μέριμνας ανηλίκου από τους γονείς του αντίκειται στο συμφέρον αυτού. Στις περιπτώσεις αυτές ο έτερος γονέας μπορεί να προσφύγει σε διαμεσολάβηση άλλως να ζητήσει την δικαστική ρύθμιση της γονικής μέριμνας των τέκνων. Όρια εξουσίας του δικαστηρίου που μπορεί να αναθέσει την γονική μέριμνα σε έναν από τους γονείς ή να κατανείμει τις επιμέρους εκφάνσεις της μεταξύ τους. Συνεκτιμώμενα προς τούτο κριτήρια από το δικαστήριο. Επιμέλεια ανηλίκου τέκνου. Ζητήματα που αφορούν το τέκνο και για τα οποία δεν μπορεί να αποφασίσει μονομερώς ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια του. Τα ζητήματα περί άσκησης της γονικής μέριμνας ή επιμέλειας ανηλίκου μπορούν να ρυθμισθούν και διά ασφαλιστικών μέτρων. Υποχρέωση των γονέων να καλύπτουν τα μηναία έξοδα διατροφής των ανηλίκων τέκνων τους εφόσον αδυνατούν να αυτοδιατραφούν βάσει των οικονομικών τους δυνάμεων. Μέτρο διατροφής. Στις οικονομικές δυνάμεις των γονέων περιλαμβάνονται τόσο τα μηναία εισοδήματα τους αλλά και η χρηματική αποτίμηση της παροχής υπηρεσιών εντός της οικογενειακής στέγης. Ορισμένο αγωγής διατροφής ανηλίκου κατά γονέα. Ο εναγόμενος γονέας μπορεί να προβάλλει ένσταση συνεισφοράς του ενάγοντος στην κάλυψη των εξόδων διατροφής των τέκνων. Συνέπειες αποδοχής της. Ορισμένο και βάσιμο αυτής. Βάσιμο αξίωσης διατροφής μεταξύ συζύγων. Μέσα άμυνας εναγόμενου συζύγου. Ιδιωτικά έγγραφα. Σε αυτά εντάσσονται οι φωτογραφίες καθώς και κάθε μηχανική απεικόνιση. Έννοια της τελευταίας. Συνταγματική προστασία της ελεύθερης άσκησης της επικοινωνίας. Αποδεικτικά μέσα που την παραβιάζουν τυγχάνουν απαράδεκτα. Εξαιρέσεις σύννομης άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών κατά το Ν.Δ. 47/2005. Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά Ν. 3471/2006. Δέχεται εν μέρει αίτηση.

 

 895/2021 ΜΠΡ ΠΑΤΡ (ΑΣΦ) ( 805635)
  
 

(Α`  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

Συνεπιμέλεια γονέων επί ανηλίκων τέκνων κατά Ν. 4800/2021. Αίτηση προσωρινής ανάθεσης κοινής επιμέλειας ανηλίκων τέκνων στους γονείς τους άλλως ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με αυτά. Αντίθεση αίτηση μητέρας για προσωρινή ανάθεση της επιμέλειας σε εκείνη και καταβολής προσωρινής διατροφής υπέρ των τέκνων. Έννοια γονικής μέριμνας ανηλίκων τέκνων και της επιμέλειας αυτών ως ειδικότερης έκφανσης της πρώτης. Η γονική μέριμνα κατά τον ΑΚ ως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 4800/2021 ασκείται από κοινού από τους γονείς του τόσο κατά την διάρκεια του γάμου τους αλλά και μετά την λύση ή ακύρωση του ή την διακοπή της εγγάμου συμβιώσεως τους με πρωταρχικό γνώμονα το συμφέρον του τέκνου. Κατ’ εξαίρεση είναι νοητή η διαφορετική ρύθμιση της άσκησης της στα πλαίσια συμφωνίας των γονέων που αποτυπώνεται σε έγγραφο βεβαίας χρονολογίας. Χρονική ισχύς αυτού. Επί διαφωνίας των γονέων ως προς την άσκηση της γονικής μέριμνας των τέκνων του μπορούν να ζητήσουν την δικαστική ρύθμιση της. Όρια εξουσίας του δικαστηρίου στην περίπτωση αυτή. Κριτήρια που συνεκτιμά για την ρύθμιση του άνω δικαιώματος προς όφελος του τέκνου. Περιεχόμενο επιμέλειας προσώπου. Υποχρεώσεις γονέων κατά την ενάσκηση του δικαιώματος επιμέλειας των τέκνων τους. Δέχεται α` αίτηση και απορρίπτει β` αίτηση.

 

 

  

                                                           Αριθμός Απόφασης

 

                                                                    895/2021

 

                                                     (αριθμ. κατ. …/2021, …./2021)

                                                           (αριθμ. κατ. …../2021)

 

                                              TO MONOMEΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

                                                            (Ασφαλιστικά Μέτρα)

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή, Ευάγγελο Κωστακιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στην Πάτρα, την 13η Οκτωβρίου 2021, για να δικάσει τις υποθέσεις μεταξύ:

 

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΚΑΘ’ ΟΥ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ….., κατοίκου ….., με Α.Φ.Μ. ……, ως ασκούντος από κοινού μετά της καθ’ ης την επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων τους, …… και ……., ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Ράνιας Αγγελοπούλου – Κρικέλη.

 

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΠΡΩΤΗ ΑΙΤΗΣΗ – ΑΙΤΟΥΣΑΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: …….., κατοίκου ….., με ΑΦΜ …., ενεργούσας ατομικά και ως ασκούσας τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, …. και ….., η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Κων/νου Μπεκίρη.

 

Οι αιτούντες κάθε αίτησης ζητούν να γίνουν δεκτές οι αιτήσεις τους, που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αύξ. αριθ. ……/2021 και ……/2021, αντίστοιχα και προσδιορίστηκαν για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

 

Κατά την συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους.

 

                                                    ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

                                                   ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Νόμιμα εισάγονται για συζήτηση οι υπ’ αριθμ. εκθ. κατ. ……/2021 και ……/2021, αντίστοιχα, που αφορούν την ίδια έννομη σχέση και συνεπώς πρέπει να συνεκδικασθούν (246 ΚΠολΔ).

 

Σύμφωνα με τα άρθρα 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1518 ΑΚ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους, με τα άρθρα 7, 5, 6, 8 και 10 Ν. 4800/2021, ΦΕΚ A` 81,τα οποία, σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 30 του αυτού νόμου, ισχύουν από τις 16.9.2021, και εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς υποθέσεις επί των οποίων δεν έχει εκδοθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αμετάκλητη δικαστική απόφαση: Άρθρο 1510: « Γονική μέριμνα: Η μέριμνα για το ανήλικο τέκνο είναι καθήκον και δικαίωμα των γονέων (Γονική μέριμνα), οι οποίοι την ασκούν από κοινού και εξίσου. Η γονική μέριμνα περιλαμβάνει την επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφορούν το πρόσωπο ή την περιουσία του». 1511 ΑΚ: « Άσκηση – ανάθεση γονικής μέριμνας κατά το συμφέρον του τέκνου: 1. Κάθε απόφαση των γονέων σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. 2. Στο βέλτιστο συμφέρον του τέκνου, που εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των σχέσεών του με καθένα από αυτούς, πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησής της. Η απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιμά παραμέτρους, όπως την ικανότητα και πρόθεση καθενός εκ των γονέων να σεβαστεί τα δικαιώματα του άλλου, τη συμπεριφορά κάθε γονέα κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και τη συμμόρφωσή του με τις νόμιμες υποχρεώσεις του, δικαστικές αποφάσεις, εισαγγελικές διατάξεις και προηγούμενες συμφωνίες που είχε συνάψει με τον άλλο γονέα και αφορούν το τέκνο. 3. Η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει επίσης να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις εξαιτίας ιδίως του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της φυλής, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή όποιων άλλων πεποιθήσεων, της ιθαγένειας, της εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή της περιουσίας». 1512 ΑΚ: «Σε περίπτωση διαφωνίας: Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». 1513: «Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου – διάσταση των συζύγων: Στις περιπτώσεις διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου ή λύσης ή ακύρωσης του συμφώνου συμβίωσης ή διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, εξακολουθούν να ασκούν από κοινού και εξίσου τη γονική μέριμνα. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο, επιχειρεί τις πράξεις που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 1516, κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσης του άλλου γονέα». 1514: «Παρέκκλιση από την από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας: 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 1513, οι γονείς μπορούν με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας να ρυθμίζουν διαφορετικά την κατανομή της γονικής μέριμνας, ιδίως να αναθέτουν την άσκησή της στον έναν από αυτούς, και να καθορίζουν τον τόπο κατοικίας του τέκνου τους, τον γονέα με τον οποίο θα διαμένει, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας του με τον άλλο γονέα. Το ανωτέρω έγγραφο ισχύει τουλάχιστον για δύο (2) έτη και παρατείνεται αυτοδικαίως, εκτός αν κάποιος από τους δύο γονείς δηλώσει εγγράφως στον άλλο γονέα, πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου, ότι δεν επιθυμεί την παράτασή του. 2. Αν δεν είναι δυνατή η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας, εξαιτίας διαφωνίας των γονέων και ιδίως αν ο ένας γονέας αδιαφορεί ή δεν συμπράττει σε αυτήν ή δεν τηρεί την τυχόν υπάρχουσα συμφωνία για την άσκηση ή τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας ή αν η συμφωνία αυτή είναι αντίθετη προς το συμφέρον του τέκνου ή αν η γονική μέριμνα ασκείται αντίθετα προς το συμφέρον του τέκνου, καθένας από τους γονείς προσφεύγει σε διαμεσολάβηση, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ενδοοικογενειακής βίας, όπως ο νόμος ορίζει. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο. 3. Το δικαστήριο μπορεί ανάλογα με την περίπτωση: α) να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων, να εξειδικεύσει τον τρόπο άσκησής της στα κατ` ιδίαν θέματα ή να αναθέσει την άσκηση της γονικής μέριμνας στον ένα γονέα ή σε τρίτο, β) να διατάξει πραγματογνωμοσύνη ή τη λήψη οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέτρου, γ) να διατάξει διαμεσολάβηση ή την επανάληψη διακοπείσας διαμεσολάβησης, ορίζοντας συγχρόνως τον διαμεσολαβητή. Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν οι γονείς του τέκνου για στην άσκηση της γονικής μέριμνας». 1518: « Επιμέλεια του προσώπου: Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου. Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι` αυτόν τον σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών ή δημοσίων οργανισμών. Κάθε γονέας υποχρεούται να διαφυλάσσει και να ενισχύει τη σχέση του τέκνου με τον άλλο γονέα, τους αδελφούς του, καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα, ιδίως όταν οι γονείς δεν ζουν μαζί ή ο άλλος γονέας έχει αποβιώσει».

 

Από τις ως άνω διατάξεις, μετά την τροποποίησή τους, σε συνδυασμό με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4800/2021, προκύπτει ότι πρόθεση του νομοθέτη ήταν να μεταβάλει το ισχύον μέχρι τώρα δίκαιο στο κεφάλαιο της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων, χωρίς βέβαια να αναιρείται ο παιδοκεντρικός πυρήνας του. Επομένως, πάντα παραμένει στο επίκεντρο η προστασία του συμφέροντος του ανηλίκου (άρθρο 1511 ΑΚ). Όμως, μετά την ως άνω μεταβολή, ενώ προγενέστερα προκρινόταν η αποκλειστική επιμέλεια, προκρίνεται πλέον η συνεπιμέλεια των γονέων επί των ανηλίκων τέκνων τους, μόνο, δε, όταν προκύπτει ότι αυτή θα αποβεί εις βάρος του συμφέροντος των ανηλίκων τέκνων, το δικαστήριο μπορεί να κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η επιμέλεια στον ένα γονέα, με απόφαση που θα αιτιολογεί την ως άνω παρέκκλιση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει την ανάθεση στον ένα γονέα ο τίτλος του άρθρου 1514 ΑΚ.

 

Με την πρώτη αίτηση, ο αιτών, επικαλούμενος επείγουσα περίπτωση, ζητεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, να του ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια από κοινού με την καθ’ ης, του προσώπου των ανηλίκων τέκνων τους, ….. και …. άλλως, όπως συμπλήρωσε την αίτησή της, να του ανατεθεί εναλλασσόμενη επικοινωνία, άλλως να του χορηγηθεί δικαίωμα επικοινωνίας, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα. Η αίτηση ασκήθηκε παραδεκτώς και αρμοδίως (άρθρα 683 παρ. 1, 22 686 επ. ΚΠολΔ) ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις ανωτέρω διατάξεις και στις διατάξεις των άρθρων 56, 1520 ΑΚ και 731 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Με τη δεύτερη αίτηση, η αιτούσα επικαλείται επείγουσα περίπτωση και ζητεί να της ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια του προσώπου των ως άνω ανήλικων τέκνων των διαδίκων, και να επιδικασθεί προσωρινώς, για λογαριασμό των ως άνω ανήλικων τέκνων της, ανάλογη διατροφή σε χρήμα, ποσού 450,00 ευρώ για την ανήλικη …… και 320,00 ευρώ για τον ανήλικο …… Η αίτηση ασκήθηκε παραδεκτώς και αρμοδίως (άρθρα 683 παρ. 1, 22 686 επ. ΚΠολΔ) ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1389, 1391, 1485, 1486 αρ. 2, 1489, 1496 – 1498, 1510 έως 1514 και 1518 ΑΚ, 728, 729, 731 ΚΠολΔ. Πρέπει, επομένως, να εξετασθεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

 

Από την εκτίμηση της ανωμοτί κατάθεσης του αιτούντος της πρώτης αίτησης και της ένορκης κατάθεσης του …., της υπ’ αριθμ. …/12.10.2021 ένορκης βεβαίωσης του ….., ενώπιον της συμ/φου Πατρών ….., των υπ’ αριθμ. …./11.10.2021 ενόρκων βεβαιώσεων των …., του …..  και ….., του …., ενώπιον της συμ/φου Πατρών ……, των υπ’ αριθμ. …../11.10.2021 ενόρκων βεβαιώσεων των …… και …, του ….., ενώπιον της ίδιας ως άνω συμ/φου, και όλων των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, και την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο, την 12η.2.2016, στην … (και θρησκευτικό την 26η.8.2017 στον Ιερό Ναό ….), από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την ….. και τον …., ηλικίας 5 και 2 ετών περίπου. Η έγγαμη συμβίωσή τους διασπάστηκε την 17η Μαρτίου 2021, όπως παραδέχονται αμφότεροι. Την ίδια ημέρα υπέγραψαν το ιδιωτικό συμφωνητικό, με την οποία συμφώνησαν στη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσής τους, κατόπιν απαίτησης της συζύγου, την αποχώρηση του συζύγου από την οικογενειακή στέγη, τη διαμονή των τέκνων στην οικογενειακή στέγη με τη μητέρα τους, την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων τους από κοινού, την ελεύθερη επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα του, τη δυνατότητα της τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή. Στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας, τα τέκνα διέμεναν αρχικά με τον πατέρα τους και βράδια, ενώ κατά τους θερινούς μήνες, διέμειναν μαζί του 15 συνεχόμενες ημέρες τον Ιούλιο και 15 συνεχόμενες ημέρες τον Αύγουστο, στην πατρική οικία του πατέρα, ο οποίος διαμένει και με τη μητέρα του (γιαγιά των παιδιών), χωρίς, παρά το πολύ μικρό της ηλικίας τους, να εκφράσουν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια για την απουσία της μητέρας τους, επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως παραδέχθηκε και ο μάρτυρας της μητέρας. Μάλιστα έχει φροντίσει να δημιουργήσει ιδιαίτερο χώρο στην πατρική οικία για τα τέκνα του, χώρο τον οποίο έχει επιμεληθεί ώστε να δημιουργεί ένα πολύ ευχάριστο περιβάλλον για τα τέκνα του (βλ. φωτογραφίες). Παρ’ όλα αυτά πιθανολογείται ότι η μητέρα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο πατέρας εκφράζεται σε συγγενείς και φίλους αρνητικά για το πρόσωπό της, το τελευταίο χρονικό διάστημα εμφάνισε απροθυμία να τηρεί την ανωτέρω συμφωνία, με αποτέλεσμα να φέρνει προσκόμματα στην ελεύθερη επικοινωνία του πατέρα με τα τέκνα του. Η ως άνω σχέση όμως του πατέρα με τα τέκνα του, όπως καταδεικνύεται από το προαναφερόμενο γεγονός της πολυήμερης παραμονής μαζί τους, χωρίς το γεγονός αυτό να προκαλεί στα τέκνα δυσάρεστα συναισθήματα εξαιτίας της απουσίας της μητέρας, πιθανολογείται ότι είναι πολύ στενή και σφυρηλατημένη στο χρόνο, δηλαδή ακόμη και κατά το χρονικό διάστημα που οι διάδικοι βρίσκονταν στην έγγαμη συμβίωση. Τούτο επιβεβαιώνεται απ’ όλους τους ενόρκως βεβαιούντες, εκ των οποίων ο ένας είναι κουμπάρος της οικογένειας και η άλλη οικογενειακή φίλη και αφενός συνδέονταν στενά και με τους δυο διαδίκους και αφετέρου γνώριζαν από πολύ κοντά τις συνθήκες που επικρατούσαν στην οικογένεια. Φυσικά και η σχέση της μητέρας με τα ανήλικα τέκνα της είναι πολύ στενή. Ενόψει τούτων, πιθανολογείται ότι στην προκειμένη περίπτωση, η επιμέλεια πρέπει να ανατεθεί από κοινού και εξίσου στους δυο γονείς, εφαρμοζομένου του κανόνα που επιβάλλουν οι νέες διατάξεις του οικογενειακού δικαίου, σύμφωνα με τα ανωτέρω στη μείζονα σκέψη προρρηθέντα, με την επισήμανση ότι πρέπει αμφότεροι να συνεχίσουν να προσπαθούν για την αρμονική ανατροφή των τέκνων τους, να διαφυλάσσουν και να ενισχύουν τη σχέση των τέκνων τους με τον άλλο γονέα καθώς και με την οικογένεια του άλλου γονέα και να παραλείπουν οποιαδήποτε αρνητική αναφορά στο πρόσωπο του άλλου γονέα. Τα ανωτέρω πιθανολογούνται και από το ιατρικό σημείωμα της παιδοψυχιάτρου ……., η οποία διέγνωσε ότι το κορίτσι (η ….) είναι φροντισμένο, καθαρό, είχε καλή βλεμματική και συναισθηματική επαφή, θετική στην επικοινωνία και αναφέρεται με θετικό τρόπο και στους δυο γονείς, περιγράφοντας με ικανοποίηση ευχάριστες δραστηριότητες που πραγματοποιεί μαζί τους καθώς μοιάζει να έχει θετικά επενδεδυμένη σχέση και με τους δύο, χωρίς η γενική σύσταση ότι τα τέκνα των διαζευγμένων γονέων έχουν ανάγκη από σταθερότητα συμπεριφορών και περιβάλλοντος, να οδηγεί σε αντίθετο συμπέρασμα. Τα τέκνα θα διαμένουν ανά μια εβδομάδα στην οικία κάθε γονέα, ήτοι την μια εβδομάδα στην οικία του πατέρα και μια εβδομάδα στην οικία της μητέρας. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει τα τέκνα από την οικία της μητέρας την Παρασκευή το απόγευμα, ώρα 18:00` και θα τα παραδίδει στην οικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή το απόγευμα ώρα 18:00`. Επίσης, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, μια εβδομάδα θα διαμένουν με τον πατέρα τους και μια εβδομάδα με τη μητέρα τους, κατά τρόπο ώστε στη γιορτή των Χριστουγέννων να είναι με τον ένα γονέα και στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς με τον άλλο γονέα, την επόμενη, δε, χρονιά θα συμβαίνει το αντίστροφο, ενώ το Πάσχα, τη μια εβδομάδα θα είναι την Κυριακή του Πάσχα με τον ένα γονέα και την άλλη χρονιά με τον άλλο γονέα. Το καλοκαίρι, δε, θα είναι 15 μέρες συνεχόμενες τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με τον πατέρα τους και 15 μέρες συνεχόμενες με τη μητέρα τους. Τέλος, δεδομένου ότι ορίζεται συνεπιμέλεια κάθε γονέας έχει το δικαίωμα, όταν τα τέκνα τους, διαμένουν με τον άλλον γονέα, να επικοινωνούν με αυτά, είτε δια ζώσης είτε τηλεφωνικά είτε διαδικτυακά.

 

Εξάλλου, ο πατέρας, ο οποίος είναι ελεύθερος επαγγελματίας (αυτοκινητιστής -ταξί), αποκομίζει το ποσό των 800,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ η μητέρα εργάζεται ως πωλήτρια σε κατάστημα, αποκομίζοντας το ποσό των 640,00 ευρώ μηνιαίως. Είναι γνωστό ότι τα έσοδα των αυτοκινητιστών τα τελευταία έτη έχουν μειωθεί σημαντικά, ενώ από τον Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Μάιο του 2021 έχουν καταρρεύσει λόγω των αυστηρών περιορισμών κίνησης των πολιτών για υγειονομικούς λόγους, για το λόγο αυτό κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα τα εισοδήματά του ήταν ελάχιστα, πλην όμως πλέον επανήλθαν στο προαναφερόμενο ποσό. Ο πατέρας διαμένει στην πατρική οικία με τη μητέρα του. Η μητέρα, καταβάλλει μίσθωμα 220,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ οι λοιπές δαπάνες οικίας ανέρχονται σε 100,00 ευρώ, όπως αναφέρει και η ίδια στην αίτησή της. Επομένως, συνολικά καταβάλλει κάθε μήνα 330,00 ευρώ για τον λόγο αυτό. Όμως, πιθανολογείται από τα προσκομιζόμενα έγγραφα ότι λαμβάνει επίδομα ενοικίου, ποσού 175,00 ευρώ μηνιαίως και επίδομα τέκνων, ποσού 168,00 ευρώ μηνιαίως. Επομένως, καλύπτονται πλήρως από τα επιδόματα αυτά οι στεγαστικές ανάγκες των τέκνων. Για το λόγο αυτό, όμως, θα πρέπει τα επιδόματα αυτά να συνεχίσει να τα εισπράττει η μητέρα. Τα λοιπά έξοδα των τέκνων είναι τα συνήθη για παιδιά της ηλικίας τους, ήτοι τα έξοδα για τη διατροφή και την ψυχαγωγία τους, καθότι λόγω των εισοδημάτων των διαδίκων, δικαιούνται εκπαίδευση σε δημόσιες δομές (δημόσιοι παιδικοί σταθμοί). Επομένως, δεδομένου ότι θα διαμένουν ισόχρονα με τους δυο γονείς τους, τα έξοδα αυτά θα τα επιβαρύνεται ο γονέας με τον οποίο θα διαμένουν κάθε φορά. Συνεπώς, το αίτημα της δεύτερης αίτησης για καταβολή διατροφής, πρέπει να απορριφθεί.

 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω πρέπει να γίνει δεκτή η πρώτη αίτηση και να απορριφθεί η δεύτερη αίτηση, κατά τα λεπτομερώς αναφερόμενα στο διατακτικό. Τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν (179 ΚΠολΔ).

 

                                                       ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

ΣΥΝΕΚΔΓΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων τις αιτήσεις

 

ΔΕΧΕΤΑΙ την πρώτη αίτηση

 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ τη δεύτερη αίτηση

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ προσωρινά τη συνεπιμέλεια των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων, ……. και ……, στους διαδίκους – γονείς τους.

 

ΟΡΙΖΕΙ ότι τα ανωτέρω τέκνα θα διαμένουν ανά μια εβδομάδα (εναλλάξ) στην οικία κάθε γονέα, ήτοι την μια εβδομάδα στην οικία του πατέρα και μια εβδομάδα στην οικία της μητέρας. Ο πατέρας θα παραλαμβάνει τα τέκνα από την οικία της μητέρας την Παρασκευή το απόγευμα, ώρα 18:00`, αρχής γενομένης από την πρώτη Παρασκευή μετά την επίδοση της παρούσας, απ’ οποιονδήποτε από τους διαδίκους, και θα τα παραδίδει στην οικία της μητέρας την επόμενη Παρασκευή το απόγευμα ώρα 18:00`. Επίσης, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, μια εβδομάδα θα διαμένουν με τον πατέρα τους και μια εβδομάδα με τη μητέρα τους, κατά τρόπο ώστε στη γιορτή των Χριστουγέννων να είναι με τον ένα γονέα και στη γιορτή της Πρωτοχρονιάς με τον άλλο γονέα, την επόμενη, δε, χρονιά θα συμβαίνει το αντίστροφο, ενώ το Πάσχα, τη μια εβδομάδα θα είναι την Κυριακή του Πάσχα με τον ένα γονέα και την άλλη χρονιά με τον άλλο γονέα. Το καλοκαίρι, δε, θα διαμένουν 15 μέρες συνεχόμενες του Ιούλιο και 15 ημέρες συνεχόμενες τον Αύγουστο με τον πατέρα τους και 15 μέρες συνεχόμενες με τη μητέρα τους, κατά τρόπο ώστε τη μια χρόνια τη γιορτή του Δεκαπενταύγουστου να διαμένουν με τον πατέρα τους και την επόμενη χρονιά με τη μητέρα τους.

 

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα

 

ΚΡΙΘΗΚΕ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ και ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ στην Πάτρα, την 26η Οκτωβρίου 2021, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, παρουσία της Γραμματέας.

 

 

                  Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

Π.Κ.

 

 

Απόψεις Επισκεπτών ( 1 )

  1. Pingback: Ο μεριμός της επιμέλειας δεν είναι συνεπιμέλεια (160/2021 ΜΠρΣάμου) | Synepimelia.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *