Κείμενο διάταξης για την συνένωση γονικής μέριμνας – επιμέλειας

Πρόταση νόμου που υπεβλήθη στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο 2015  για την συνεπιμέλεια. 

  1. άρθρο 1513 ΑΚ για την συνεπιμέλεια
  2. άρθρο 1515 ΑΚ για τα τέκνα εκτός γάμου
  3. άρθρο 1518 για την επιμέλεια 
  4. άρθρο 1519  για την κατοικία του τέκνου
  5. άρθρο 1520 για την επικοινωνία

με μαύρο τα εδάφια που δεν τροποποιούνται
με 
μπλε τα εδάφια που προστίθενται
με 
κόκκινο τα εδάφια που καταργούνται

 

 

`Αρθρο 1513
Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

Στις περιπτώσεις διαζυγίου η ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας περιλαμβανομένης της επιμέλειας διατηρείται κοινή και η ανάθεση της φροντίδας του προσώπου του τέκνου ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας φροντίδας του προσώπου μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον.

Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν ο γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια φροντίδα του προσώπου του τέκνου και τη διοίκηση της περιουσίας του.

Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, φροντίδας του προσώπου του τέκνου, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.

 

`Αρθρο 1515
«Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.

Η Γονική μέριμνα περιλαμβανομένης της επιμελειας και φροντίδας του προσώπου του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση εκούσιας ή δικαστικής αναγνώρισης του, αποκτά Γονική μέριμνακαι επιμέλεια και ο πατέρας, και εφαρμόζεται η διάταξη του άρθρου 1513. που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους.

Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση να αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.

Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί Γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η Γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.»

*** Το άρθρο 1515 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 Ν.3719/2008, ΦΕΚ Α 241/26.11.2008.

Άρθρο 1518
Επιμέλεια του προσώπου

Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευσή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου της διαμονής του.
Κατά την ανατροφή του τέκνου οι γονείς του ενισχύουν, χωρίς διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινωνική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρονιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνον εφόσον αυτά είναι παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια του τέκνου.
Κατά τη μόρφωση και την επαγγελματική εκπαίδευση του τέκνου οι γονείς λαμβάνουν υπόψη τις ικανότητες και τις προσωπικές του κλίσεις. Γι`αυτό το σκοπό οφείλουν να συνεργάζονται με το σχολείο και αν υπάρχει ανάγκη, να ζητούν τη συνδρομή αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών ή δημόσιων οργανισμών.

Άρθρο 1519
Κατοικία του τέκνου

Στην περίπτωση χωριστής διαβίωσης των γονέων ως τόπος κατοικίας παραμένει ο τόπος της τελευταίας κοινής κατοικίας των γονέων εκτός εάν υπάρχει αντίθετος έγγραφος συμφωνία των γονέων.

Στον τόπο κατοικίας των γονέων το τέκνο θα διαβιώνει ίσο χρόνο στην κατοικία του κάθε γονέα. Προκειμένου να ρυθμιστεί μερίδιο χρόνου και διανυκτερεύσεων μικρότερο του τριάντα πέντε τοις εκατό του συνόλου, απαιτείται συμφωνία των γονέων ή απόφαση του δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο, με αγωγή εκάστου των γονέων, μπορεί να διατάξει διαφορετικά με αποκλειστικό κριτήριο το συμφέρον του τέκνου.

 

`Αρθρο 1520
Προσωπική επικοινωνία

Το τέκνο όπως και ο γονέας με τον οποίο το τέκνο δεν διαμένει το τέκνο έχουν αμφότεροι το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας μεταξύ τους. Η προσωπική επικοινωνία του γονέα που δεν διαμένει με το τέκνο αποτελεί υποχρέωση αυτού. Ο γονέας με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο διατηρεί το δικαίωμα της προσωπικής επικοινωνίας με αυτό. Ο γονέας με τον οποίο διαμένει το τέκνο υποχρεούται να διευκολύνει την προσωπική επικοινωνία. του άλλου γονέα με το τέκνο.

Οι γονείς δεν έχουν το δικαίωμα να εμποδίζουν την επικοινωνία του τέκνου με τους απώτερους ανιόντες του, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων, τα σχετικά με την επικοινωνία κανονίζονται ειδικότερα από το δικαστήριο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *