Διάταξη για τη ρύθμιση της γονικης μέριμνας σε περίπτωση διαζυγίου

Η πρόταση νόμου αυτή υπεβλήθη στον κ. Υπουργό ΔΙκαιοσύνης τον Μάρτιο 2015.

Με μπλέ χρώμα γράφονται τα εδάφια που προτείνουμε να προστεθούν και με κόκκινο χρώμα τα εδάφια που προτείνουμε ν’αφαιρεθούν.

Τρείς διατάξεις παρατίθενται :

  1. 1513 ΑΚ για τα παιδιά  που οι γονείς τους παντρεύτηκαν και χωρίζουν
  2. 1515 ΑΚ για τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν παντρευτεί
  3. 1441 ΑΚ για την διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου με την οποία πρέπει να κυρώνονται και οι συμφωνίες των γονέων χωρίς ή και μετά τη λύση του γάμου.

ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

`Αρθρο 1513

Διαζύγιο ή ακύρωση του γάμου

Στις περιπτώσεις διαζυγίου η ακύρωσης του γάμου και εφόσον ζουν και οι δύο γονείς, η άσκηση της γονικής μέριμνας ρυθμίζεται από το δικαστήριο. Το δικαστήριο ρυθμίζει τον τόπο κατοικίας του τέκνου ή των τέκνων. Το δικαστήριο διατηρεί την έως τότε κοινή γονική μέριμνα και η κατά μαχητό τεκμήριο το τέκνο ή τα τέκνα διαμένουν και στις κατοικίες και των δύο γονέων στον τόπο κατοικίας του τέκνου κατά ίσο χρόνο. Η άσκηση της γονικής μέριμνας μπορεί να ανατεθεί στον έναν από τους γονείς ή, αν αυτοί συμφωνούν ορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής κατοικίας του τέκνου, στους δύο από κοινού. Το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά, ιδίως να κατανείμει την άσκηση της γονικής μέριμνας μεταξύ των γονέων ή να την αναθέσει σε τρίτον.

Για τη λήψη της απόφασής του το δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του τους έως τότε δεσμούς του τέκνου με τους γονείς και τους αδελφούς του, καθώς και τις τυχόν συμφωνίες που έκαναν ο γονείς του τέκνου σχετικά με την επιμέλεια και τη διοίκηση της περιουσίας του.

Ο γονέας, στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας, έχει το δικαίωμα να ζητάει από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου.

`Αρθρο 1515

«Τέκνα χωρίς γάμο των γονέων τους.

Η Γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του, και έχει εκούσια ή δικαστικά αναγνωριστεί ανήκει στη μητέρα του ανατίθεται και στους δύο γονείς από κοινού. Σε περίπτωση αναγνώρισης του, αποκτά Γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Για την ανατροφή του τέκνου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 1513.

Με αίτηση του πατέρα, το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση να     αναθέσει και σε αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους της, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.

Σε περίπτωση δικαστικής αναγνώρισης, στην οποία αντιδίκησε ο πατέρας, αυτός δεν ασκεί Γονική μέριμνα ούτε αναπληρώνει τη μητέρα στην άσκηση της, εκτός αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513. Το δικαστήριο μπορεί, αν το επιβάλλει το συμφέρον του τέκνου, να αποφασίσει διαφορετικά με αίτηση του πατέρα, εφόσον έπαυσε η Γονική μέριμνα της μητέρας ή αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους ή υπάρχει συμφωνία των γονέων.»

*** Το άρθρο 1515 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 15 Ν.3719/2008, ΦΕΚ Α 241/26.11.2008.

`Αρθμο 1441

Συναινετικό διαζύγιο

«Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την κατάρτιση της. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη και από τους πληρεξουσίους δικηγόρους τους ή μόνον από τους τελευταίους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με ειδικό πληρεξούσιο, το οποίο πρέπει να έχει δοθεί μέσα στον τελευταίο μήνα πριν από την υπογραφή του συμφωνητικού. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η ανωτέρω συμφωνία να συνοδεύεται με άλλη έγγραφη συμφωνία των συζύγων που να ρυθμίζει την επιμέλεια των τέκνων και την επικοινωνία με αυτά, η οποία ισχύει ώσπου να εκδοθεί η απόφαση για το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 1513. Η κατά τα ανωτέρω έγγραφη συμφωνία, καθώς και το έγγραφο συμφωνητικό που ωαφορά την επιμέλεια και την επικοινωνία των ανήλικων τέκνων ή τη διατροφή αυτών, εφόσον έχει συμφωνηθεί, υποβάλλονται μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια, όταν απαιτείται, στο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο, το οποίο με απόφαση του, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, επικυρώνει τις συμφωνίες και κηρύσσει τη λύση του γάμου, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. Η απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανήλικων τέκνων αποτελεί εκτελεστό τίτλο.»

Με την ίδια διαδικασία υποβάλλονται προς έγκριση και επικυρώνονται και οι συμφωνίες των γονέων για την επιμέλεια επικοινωνία και διατροφή τέκνων που συμφωνούνται και υπογράφονται κατά τη διάρκεια της διάστασης ή μετά τη λύση του γάμου.

*** Το άρθρο 1441 αντικαστάθηκε ως άνω με το άρθρο 3 παρ. 2 Ν.4055/2012, ΦΕΚ Α 51/12.3.2012.`Εναρξη ισχύος ΑΠΟ 2 Απριλίου 2012.Κατά το άρθρο 110 δε παρ.1 του αυτού νόμου:

«Οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφος 2 εφαρμόζονται και για τις συζητηθείσες σε πρώτη συζήτηση αιτήσεις συναινετικών διαζυγίων».

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *