Διάταξη για την θέσπιση σώματος κοινωνικών επιμελητών

Πρόταση νόμου που υπεβλήθη στον κ. Υπουργό Δικαιοσύνης τον Μάρτιο 2015

Αιτιολογική έκθεση

 

Οι εκθέσεις των κοινωνικών υπηρεσιών προβλέπονται σε πολλές διατάξεις του ΑΚ ως στάδιο της προδικασίας για την έκδοση δικαστικής απόφασης και για την άσκηση αρμοδιοτήτων των Εισαγγελέων Ανηλίκων καθώς και των Εισαγγελέων Ενδοοικογενειακής Βίας. Ωστόσο, οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν στελεχωθεί από έμμισθους υπαλλήλους και δεν αναμένεται να στελεχωθούν σύντομα ενόψει των περιορισμών που ισχύουν για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Είναι επίσης γνωστό ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που έχουν τα επαγγελματικά προσόντα για να στελεχώσουν τις υπηρεσίες αυτές. Προτείνεται η δυνατότητα στελέχωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και από άμισθους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς κατά το πρότυπο των δικαστικών επιμελητών. Με τον τρόπο αυτό και τα δικαστήρια θα αποσυμφορηθούν – διευκολυνθούν στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων σε ευαίσθητα θέματα οικογενειακού δικαίου και οι ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα απασχοληθούν σε ένα πλαίσιο που αναβαθμίζει τον ρόλο τους και συμβάλλει στην εξομάλυνση των οικογενειακών σχέσεων και ιδίως στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.

 

τροποποιούμενα άρθρα

 

Άρθρο 681Γ ΚπολΔ

 

  1. Στο άρθρο 681Γ του ΚπολΔ προστίθεται εδάφιο 2 στην παρ. 2 που έχει ως εξής:

Η κοινωνική υπηρεσία στελεχώνεται από άμισθους ή / και έμμισθους κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους που έχουν τα απαιτούμενα κατά νόμο επαγγελματικά προσόντα για την άσκηση του αντίστοιχου επαγγέλματος.

  1. Με Προεδρικά Διατάγματα που εκδίδονται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συστήνονται επαγγελματικοί σύλλογοι κοινωνικών λειτουργών καθώς και ψυχολόγων και Κώδικας Υπαλλήλων Κοινωνικών Υπηρεσιών των Πρωτοδικείων που καθορίζει τις προϋποθέσεις διορισμού στις κοινωνικές υπηρεσίες των Πρωτοδικείων είτε ως άμισθων είτε ως έμμισθων υπαλλήλων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, τα πειθαρχικά αδικήματα και την πειθαρχική δικαιοδοσία και διαδικασία και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την άσκηση των καθηκόντων των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών των Πρωτοδικείων.
  2. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Δικαιοσύνης τροποποιείται ο Οργανισμός των Δικαστηρίων, συστήνεται Γραμματεία Κοινωνικών Υπηρεσιών στα Πρωτοδικεία.
  3. Mε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης καθορίζονται:

O τρόπος κατάρτισης του μητρώου των άμισθων υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών των Πρωτοδικείων που τηρείται στη Γραμματεία των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Πρωτοδικείων και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο τρόπος τήρησης των βιβλίων, των εκθέσεων των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών καθώς και των εκθέσεων των τυχόν τεχνικών συμβούλων και των αρχείων που τηρούνται στις Γραμματείες των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Πρωτοδικείων, το είδος και το ελάχιστο περιεχόμενο των εκθέσεων των υπαλλήλων των κοινωνικών υπηρεσιών.

950 ΚπολΔ

 

  1. Στις περιπτώσεις που με δικαστική απόφαση η επικοινωνία γονέα με τέκνο γίνεται παρουσία τρίτου προσώπου, το τρίτο πρόσωπο είναι ο υπάλληλος των κοινωνικών υπηρεσιών.
  2. Ο έχων δικαίωμα επικοινωνίας γονέας δικαιούται να ασκεί το δικαίωμά του παρουσία υπαλλήλου των κοινωνικών υπηρεσιών. Δικαιούται επίσης να ζητήσει να συντάσσει ο υπάλληλος σχετικές εκθέσεις.
  3. Ο υπάλληλος της κοινωνικής υπηρεσίας συντάσσει έκθεση περί του αν παρεμποδίζεται η απόδοση και παράδοση τέκνου ή αν παρεμποδίζεται το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας κατά τα εδ. 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρ. 950 ΚπολΔ.

 

1532 ΑΚ

 

Και το Δικαστήριο στις περιπτώσεις που προβλέπεται ότι λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο για την προστασία του παιδιού ζητούν υποχρεωτικά την προσκόμιση έκθεσης υπαλλήλου των κοινωνικών υπηρεσιών για την έκδοση της απόφασής τους.

 

1512 ΑΚ

 

Το Δικαστήριο αποφασίζει λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση των αρμοδίων κοινωνικών υπηρεσιών του Πρωτοδικείου.

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *